Apie pražūtingai pasibaigusias pratybas: trūko vienos detalės
Pra­ei­tų me­tų bir­že­lio 14 die­na pra­ty­bų po­li­go­ne Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Pemb­ruk­šy­re, bu­vo la­bai ne­sėk­min­ga. Po ko­vi­nio svie­di­nio pa­lei­di­mo tan­ko bokš­te­ly­je bu­vo stip­riai su­ža­lo­ti ke­tu­ri ka­riai. Du iš jų, Matt­hew Hat­fiel­das ir Dar­re­nas Ne­il­so­nas, ne­iš­gy­ve­no. Da­bar po ty­ri­mo pa­aiš­kė­jo, kad tan­kui trū­ko la­bai svar­bios de­ta­lės.

Mokymai tą dieną ėjosi įprasta tvarka. Kariai ruošėsi paleisti kovinį sviedinį į taikinį. Tai turėjo jiems padėti išmokti nusitaikymo ir greito pabūklo užtaisymo. Tačiau vos pasigirdus šūviui įvyko sprogimas – bokštelį pripildė liepsnos. Iš viso sužaloti keturi vyrai, tačiau du iš jų išgyveno. Prasidėjo plataus masto tyrimas, buvo ieškota priežasčių, kodėl taip įvyko. Dabar jau žinoma, kad tankui trūko vienos detalės.

Ši detalė užtikrina pabūklo sistemos sandarumą. Tai yra specialus tarpiklis, kuris neleidžia sprogioms dujoms patekti į bokštelio vidų. Neaišku, kodėl jo ten nebuvo – tai yra pakankamai didelė ir labai svarbi detalė. Tačiau ekspertai teigia, kad pagrindinis defektas yra tai, kad tankas vis tiek galėjo paleisti šūvį nepaisant to, kad trūko tokio kritiškai svarbaus elemento.

Taigi, sprogiosios dujos, kurios susikaupia šūvio metu, nebuvo deramai pašalintos ir išsiveržė per pabūklo spyną. Kariai buvo stipriai sužaloti ir apdeginti. Ekspertai teigia, kad tanko gamintojas turi numatyti tokią situaciją ir užtikrinti, jog pabūklas nesuveiks, jei jis yra kaip nors pažeistas. Šansus išgyventi sumažino ir tai, kad sviedinių užtaisai bokštelyje buvo sudėti netvarkingai, gulėjo ne ten, kur turi būti. Ši žalinga praktika yra pasklidusi tarp britų tankų – užtaisai paliekami ten, iš kur juos galima greičiau paimti ir kur juos lengviau padėti.

Netvarkingai sudėti užtaisai sukėlė antrinį sprogimą. Matthew Hatfieldas mirė nuo nudegimų, o Darreno Neilsono širdis sustojo nuo patirtų sužalojimų. Į ligoninę buvo nuvežti ir dar du kariai, tačiau jie išgyveno. Po šio incidento buvo peržiūrimos pratybų procedūros, tankų įgulos perspėtos tvarkingai laikyti amuniciją.

Dabar telieka laukti ir pažiūrėti, ar keisis tankų konstrukcija ir ar jie taps saugesni savo įguloms. Ši problema gali būti išspręsta ir detalesnių patikrinimų prieš pratybas metu, tačiau tyrimą atlikę ekspertai norėtų, kad tankų gamintojai sukurtų sistemą, kuri neleistų naudoti pabūklo, jei jam trūksta kritiškai svarbių detalių ar jos yra katastrofiškai apgadintos. Tai svarbu ne tik pratybose, bet ir tikruose mūšiuose, kur tankai patiria įvairių smūgių.