Amerika investavo 3,6 mln. eurų į poligoną Pabradėje
Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei ofi­cia­liai per­duo­ti Gen. Sil­ves­tro Žu­kaus­ko po­li­go­ne Pa­bra­dė­je (Šven­čio­nių r.) už Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų lė­šas įreng­ti Lie­tu­vos ir są­jun­gi­nin­kų reik­mėms skir­ti inf­ras­truk­tū­ros ob­jek­tai – vikš­ri­nių ko­vos ma­ši­nų tai­ki­nių po­zi­ci­jos, vikš­ri­nių ko­vos ma­ši­nų ir tan­kų gink­luo­tės pri­šau­dy­mo šau­dyk­la, avia­ci­jos tai­ki­nių po­zi­ci­jos, šau­dyk­los va­da­vie­tė, amu­ni­ci­jos sau­go­ji­mo vie­ta, san­dė­lis. Šie inf­ras­truk­tū­ros vys­ty­mo dar­bai po­li­go­ne pri­si­dės prie są­jun­gi­nin­kų pa­si­ren­gi­mo bei są­vei­ku­mo su Lie­tu­vos ka­riais, di­dins at­gra­sy­mo po­vei­kį ir gy­ny­bą, tei­gia­ma pra­ne­ši­me spau­dai. 

Šešių infrastruktūros objektų poligone Pabradėje statybai JAV skyrė apie 3,6 mln. eurų iš Vyriausybės Europos atgrasymo iniciatyvai (angl. European Deterrence Initiative) skirtų lėšų. Šie projektai poligone buvo įgyvendinti per 2017–2018 metus.

„JAV investicijos į karinę Lietuvos infrastruktūrą rodo, kad Lietuva išlieka svarbiu JAV gynybos politikos prioritetu. Kartu su JAV stiprindami logistinius pajėgumus mes sudarome idealias treniravimosi sąlygas JAV ir kitų NATO šalių kariniams vienetams bei prisidedame prie logistinio koridoriaus sukūrimo greitam sąjungininkų pajėgų atvykimui į Lietuvą ir kitas Baltijos šalis. Pabradės poligonas yra strategiškai svarbi karinė infrastruktūra, todėl šiandien baigti JAV lėšomis finansuoti projektai simbolizuoja augantį Lietuvos kariuomenės infrastruktūros potencialą užtikrinti Lietuvos ir NATO karinių vienetų kovinį rengimą ir jų parengtį“, – sakė oficialioje infrastruktūros objektų perdavimo ceremonijoje poligone Pabradėje vasario 15 d. dalyvavęs krašto apsaugos viceministras Giedrimas Jeglinskas.

Bendra JAV parama 2016–2021 m. Lietuvos kariuomenės poligonų pritaikymui kariuomenės reikmėms sieks apie 17 mln. JAV dolerių.

Anot JAV atstovų, užbaigti projektai didžiausiame Lietuvos kariuomenės poligone yra puikus pavyzdys to, kaip JAV lėšos padeda stiprinti NATO sąjungininkų sąveikumą. Poligone Pabradėje nuolat treniruojasi ne tik Lietuvos, JAV, bet ir NATO priešakinių pajėgų bataliono, kitų sąjungininkų šalių kariai.

„Šios ir kitos, šiuo metu vykdomos, JAV investicijos į Lietuvos karinę infrastruktūrą demonstruoja nepajudinamą JAV solidarumą su Lietuva ir kitais NATO partneriais bei JAV įsipareigojimą kolektyvinei gynybai. Labai vertiname aktyvią Lietuvos narystę NATO prisidedant tiek finansiškai, tiek žmogiškaisiais resursais prie visų sąjungininkų teritorinio vientisumo stiprinimo. Lietuviai tapo puikiais mūsų partneriais, suteikiančiais čia atvykstantiems treniruotis JAV kariams nepamainomą priimančios šalies paramą. Europos atgrasymo iniciatyvos lėšomis atlikti infrastuktūros vystymo darbai prisidės prie Lietuvos karinių dalinių, NATO priešakinių pajėgų bataliono kovinės grupės bei JAV karinių vienetų parengties ir sąveikumo stiprinimo. Stipresnė Lietuva yra stipresnė Europa, o tai yra stipresnis NATO aljansas ir stipresnės Jungtinės Amerikos Valstijos“, – sakė JAV ambasados Bendradarbiavimo gynybos srityje departamento vadas plk. ltn. Christopheris Chamblissas.

Objektų perdavimo ceremonijoje taip pat dalyvavo Lietuvos kariuomenės Mokymo ir doktrinų valdybos viršininkas brigados generolas Gintautas Zenkevičius, JAV kariuomenės vado Europoje pavaduotojas gen. mjr. John L. Gronski, kiti Krašto apsaugos ministerijos, JAV ambasados bei Lietuvos ir JAV kariuomenės atstovai.

Užbaigti ir perduoti Lietuvos kariuomenei infrastruktūros objektai – tai tik dalis visų JAV per Europos atgrasymo iniciatyvas (angl. European Deterrence Initiative, EDI) finansuotų objektų Lietuvos kariuomenės poligonuose. Bendra JAV parama 2016–2021 m. Lietuvos kariuomenės poligonų pritaikymui kariuomenės reikmėms sieks apie 17 mln. JAV dolerių. Jau anksčiau Lietuvos kariuomenės poligonuose Pabradėje, Rukloje, Kazlų Rūdoje už JAV lėšas įrengti keli projektai – taikliųjų šaulių ir snaiperių šaudykla, lengvųjų pėstininkų ginklų ir sunkiųjų kulkosvaidžių šaudyklos, pėstininkų kovos mašinų šaudykla.

JAV yra Lietuvos strateginė partnerė ir pagrindinė Baltijos regiono saugumą užtikrinanti sąjungininkė. JAV aktyviai dalyvauja įgyvendinant saugumo užtikrinimo priemones Baltijos šalyse, stiprindama regiono saugumą ir stabilumą. Savo kariais, technika ir finansinėmis lėšomis JAV aktyviai prisideda prie mūsų regiono gynybos.

Pagal Europos atgrasymo iniciatyvą kasmet nuosekliai trečdaliu didinama finansinė parama Europos šalių, tarp jų ir Lietuvos, gynybiniams pajėgumas stiprinti ir karinei infrastruktūrai gerinti.

JAV taip pat yra viena pagrindinių ginkluotės įsigijimų partnerių. Lietuva iš JAV gamintojų perka priešlėktuvines raketas, bokštelius kovinei technikai „Bushmaster“, prieštankines sistemas „Javelin“ ir kitą įrangą.

Didėjanti Lietuvos kariuomenė, įsigyjama nauja ginkluotė ir įranga, suaktyvėjęs sąjungininkų buvimas lemia didėjančius kovinio rengimo, sandėliavimo, priimančios šalies paramos poreikius, todėl Krašto apsaugos ministerija ypač daug dėmesio skiria karinės infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai, taip siekiant sudaryti tinkamas sąlygas treniruotis tiek Lietuvos, tiek ir atvykstantiems sąjungininkų kariams.

Gerinant Lietuvos kariuomenės kovinio rengimo infrastruktūrą, plečiamos kariuomenės poligonų ir aplink juos esančių karinio mokymo teritorijų ribos, atnaujinama jų infrastruktūra, įrengiami nauji mokymo laukai, jie pritaikomi naujai įsigyjamai ginkluotei. Infrastruktūros projektai finansuojami ne tik iš nacionalinių, bet ir iš NATO saugumo investicijų programos ir JAV, NATO priešakinių pajėgų bataliono veikloje Lietuvoje dalyvaujančių šalių lėšų.

Plėtros darbai suplanuoti penkiuose kariuomenės poligonuose, tačiau daugiausia dėmesio skiriama dviem pripažintiems kaip valstybinės svarbos objektams – Gen. S. Žukausko poligonui Pabradėje ir Gaižiūnų poligonui.