40 vaikinų ir 1 mergina prisiekė ištikimai tarnauti Lietuvos valstybei
Si­mo­no Dau­kan­to aikš­tė­je, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė 41 Ge­ne­ro­lo Jo­no Že­mai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos ka­riū­nui su­teiks pir­mą­jį ka­ri­nin­ko – lei­te­nan­to – laips­nį. 40 vai­ki­nų ir 1 mer­gi­na pri­sieks iš­ti­ki­mai tar­nau­ti Lie­tu­vos vals­ty­bei, ne­gai­lė­da­mi jė­gų ir gy­vy­bės gin­ti Tė­vy­nę, jos lais­vę ir ne­prik­lau­so­my­bę.

Tai jubiliejinė – 25-oji Lietuvos karo akademijos absolventų laida, rašoma pranešime spaudai.

Tęsiant Lietuvos karo akademijos tradicijas ceremonijos metu bus apdovanotas geriausias akademijos absolventas – jam krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis kaip kario garbės simbolį įteiks kardą.

Šios laidos 39 absolventai studijavo pagal Tarptautinių santykių, Gynybos ir saugumo institucijų valdymo, Moderniųjų gynybos technologijų vadybos bakalauro studijų programas ir kartu buvo rengiami pagal karinio rengimo programą, ją baigę įgijo pėstininkų būrio vado kvalifikaciją.

Du kariūnai studijavo Vilniaus Gedimino technikos universiteto Antano Gustaičio aviacijos institute, kad įgytų Lietuvos kariuomenės Karinėms oro pajėgoms reikalingą specialybę, pagal Orlaivių pilotavimo magistrantūros studijų programą ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje išėjo Bazinio oro pajėgų karininkų karinio rengimo programą.

Pasak prezidentės Dalios Grybauskaitės, pasižadėjimas Tėvynei – nepaprasta akimirka ir ypatinga, karininko dvasią visam gyvenimui stiprinanti atsakomybė. Anot jos, kario profesija kelia išskirtinius reikalavimus: lyderystės, ryžto, išprusimo, gebėjimo vadovauti, valdyti modernią ginkluotę, taip pat būti moraliniu pavyzdžiu ir įkvepiančiu autoritetu visiems bendražygiams.

„Būtent tokių profesionalų reikia Lietuvos kariuomenei. Ji stipri tiek, kiek stiprūs ir gerai parengti jos kariai, kiek užgrūdinta jų valia ir vienybė, kiek tvirtas įsitikinimas, kad bet kuriuo metu jie yra pasirengę apginti valstybę, taikų žmonių gyvenimą“, – pranešime teigė prezidentė.

Visų prisiekusiųjų jau laukia kariniai daliniai. Pusė karininkų tarnaus sausumos pajėgose, likę – mokymo ir karo policijos vienetuose.

Iškilmingoje ceremonijoje Simono Daukanto aikštėje planuoja dalyvauti Seimo ir Vyriausybės nariai, Krašto apsaugos ministerijos bei Lietuvos kariuomenės vadovybė, buvę Lietuvos karo akademijos viršininkai, užsienio šalių gynybos atašė, absolventų artimieji, kiti svečiai.

Vėliau Lietuvos karo akademijos ramovėje kariūnams bus įteikti bakalauro diplomai, pėstininkų būrio vado kvalifikacijos pažymėjimai, pažymos apie išeitą Bazinio oro pajėgų karininkų karinio rengimo programą. Tradiciškai 25-osios kariūnų laidos absolventai prie ramovės pasodins ąžuoliuką.