„Locked „Shields“ – virš 1000 kibernetinių karių
Bai­gė­si vie­nos di­džiau­sių ir komp­lek­siš­kiau­sių tarp­tau­ti­nių ki­ber­ne­ti­nės gy­ny­bos pra­ty­bų „Loc­ked Shields 2019“ (liet. Su­rem­ti sky­dai) ak­ty­vio­ji fa­zė. Nuo at­akų gin­ti su­dė­tin­gus kri­ti­nių pa­slau­gų tink­lus bei sis­te­mas tre­ni­ra­vo­si dau­giau nei tūks­tan­tis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo spe­cia­lis­tų iš 30 NA­TO są­jun­gi­nin­kių ir par­tne­rių ša­lių, taip pat ko­man­dos iš NA­TO ir Eu­ro­pos Są­jun­gos agen­tū­rų, sa­ko­ma pra­ne­ši­me spaudai

Pratybose Lietuvą atstovavo jungtinė komanda suformuota net iš 42 kibernetikos specialistų iš kritinių infrastruktūrų valdytojų bei ryšio operatorių, taip pat Lietuvos kariuomenės. Lietuvos komandą šiais metais ekspertinėmis žiniomis sustiprino ir kolegos iš JAV bei Sakartvelo.

„Šiose pratybose turėjome galimybę ne tik išbandyti bendrus Nacionalinio kibernetinio saugumo centro ir Lietuvos kariuomenės pajėgumus reaguojant į kibernetinius incidentus, bet ir dar labiau sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą su savo sąjungininkais ir partneriais iš JAV ir Sakartvelo“, – sakė NKSC direktorius dr. Rytis Rainys.

Pratybose „Locked Shields“ treniravosi iš viso 23 „mėlynosios“ komandos, pagal pratybų scenarijų turėjusios prižiūrėti ir užtikrinti beveik 4 tūkst. virtualių sistemų nepertraukiamą darbą vykstant daugiau nei 2,5 tūkst. atakų, kurias rengė vadinamosios „raudonosios“ komandos.

Šiais metais pratybose dėmesys buvo skiriamas ekspertų ir sprendimus priimančio personalo sąveikos tobulinimui, dėl to techninis pratybų aspektas buvo integruotas į strateginį – taip dalyvaujančios šalys galėjo treniruoti visą pavaldumo grandinę pagal scenarijų vykstant kibernetiniams incidentams.

„Pratybos yra vertinga platforma, kurios dėka strateginių sprendimų priėmėjai gali perprasti, kokie incidentai kyla kibernetinės atakos atveju. „Locked Shields“ padeda sprendimus priimantiems asmenis geriau suvokti galimas pasekmes ir problemas, nustatyti reikiamas nacionalinio ir tarptautinio lygmens konsultacijų procedūras ir kokia turėtų būti reikiama krizės koordinavimo sistema“, – sakė pratybas rengiančio NATO kibernetinės gynybos kompetencijos centro komandoras Michaelas Widmannas.

Kasmetinės, realiu laiku vykdomos pratybos „Locked Shields“ yra unikali galimybė nacionalinio kibernetinio saugumo specialistams rengtis apsaugoti nacionalines IT sistemas ir kritinę infrastruktūrą vykstant kibernetiniams incidentams ar atakoms.

„Locked Shields 2019“ organizuoja NATO Kibernetinės gynybos kompetencijos centras kartu su Estijos ir Suomijos ginkluotosiomis pajėgomis, JAV pajėgų vadaviete Europoje, Pietų Korėjos Nacionaliniu saugumo tyrimų institutu, Talino technologijos universitetu, ir partneriais iš pramonės sektoriaus. Tai vienos didžiausių kibernetinių pratybų pasaulyje, kuriose kibernetinio saugumo ekspertai turi galimybę treniruotis apsaugoti nacionalines IT sistemas ir kritinę infrastruktūrą esant įtemptai situacijai.