„Kuršis“ prisijungia prie NATO priešmininių laivų grupės
Lie­pos 19 d. Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų prieš­mi­ni­nis lai­vas „Kur­šis“ (M54) iš­plau­kia į Da­ni­jos Fre­de­riks­hau­no jū­rų uos­tą, kur pri­si­jungs prie NA­TO Nuo­la­ti­nės par­eng­ties prieš­mi­ni­nių lai­vų I-osios gru­pės (Stan­ding NA­TO Mi­ne Coun­ter­mea­su­res Group 1, SNMCMG1) jun­gi­nio. Bu­dė­ji­mą „Kur­šis“ yra pra­dė­jęs nuo lie­pos 2 d., o pri­si­jun­gus prie SNMCMG1 jun­gi­nio, įgu­la da­ly­vaus įvai­riuo­se mo­ky­muo­se ir ope­ra­ci­jo­se Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­ro­se. Į Lie­tu­vą lai­vas grįš gruo­džio mė­ne­sį.

2017 m. lapkričio 6–17 d. Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų minų paieškos ir nukenksminimo laivas „Kuršis“ dalyvavo pilnoje NATO priešmininių laivų kovinio rengimo patikroje (angl. Mine countermeasure vessels Operational Sea Training (MOST)) Belgijoje, kurios metu buvo vertinamas tiek paties laivo, tiek ir jo įgulos pasirengimas dalyvauti NATO junginiuose. Oficiali galutinė išvada – laivas ir jo įgula atitinka visus keliamus reikalavimus ir pasiruošę dalyvauti NATO laivų junginiuose. Laivas įvertintas „Very satisfactory“ balu ir tai yra vienas iš aukščiausių Lietuvos karo laivų įvertinimų, vertintų NATO.

Tikrinimo metu, komisija vertino ar minų paieškos laivas „Kuršis“ atitinka visus NATO keliamus reikalavimus laivui ir jo įgulai, taip pat pasirengimą dalyvauti NATO minų paieškos ir nukenksminimo junginyje „SNMCMG1“. Patikros metu įvairių krypčių NATO specialistai vertino laivo techninę būklę, įrangą, įgulos teorines bei praktines žinias valdant laivą, pasirengimą kovai už laivo gyvybingumą, ryšio procedūras, gebėjimą koordinuotai atlikti veiksmus su kitais NATO partneriais.

Šiuo metu NATO Nuolatinės parengties priešmininių laivų I grupei vadovauja kmd. Peter Ramboer (Belgija). NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų 1 grupė yra tarptautinis greitojo reagavimo priešmininių laivų junginys, kurio uždaviniai – užtikrinti nuolatinį NATO priešmininės kovos pajėgumą, galintį veikti taikos, krizės ar ginkluoto konflikto metu. Šis junginys veikia Šiaurės Europos vandenyse (dažniausiai Šiaurės ir Baltijos jūrose), kuriuose vykdo išminavimo operacijas jūroje, dalyvauja kituose NATO šalių tarptautiniuose mokymuose jūroje bei pratybose su NATO partneriais. SNMCMG1 taip pat gali būti naudojamas reaguojant į krizes, demonstruojant Aljanso buvimą regione ir solidarumą, lankant NATO šalių ir partnerių uostus. NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų 1-os grupės junginys kartu veikia kaip pagrindinė jūrinių NATO greito reagavimo pajėgų platforma. Junginio uždaviniams atlikti priešmininius ir aprūpinimo laivus, junginio vadą ir štabą rotacijos pagrindu 6–12 mėn. tarnybai skiria NATO jūrinės valstybės. 2014 m. SNMCMG1 vadovavo Lietuvos karininkas kmd. Giedrius Premeneckas, Lietuva tuo metu grupei buvo skyrusi štabo ir aprūpinimo laivą „Jotvingis“ (N42).