VTEK užkliuvo Vytauto Grigaravičiaus pavėžėjimas tarnybiniu automobiliu
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), nu­spren­dė, kad Aly­taus me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čiu tar­ny­bi­niu leng­vuo­ju au­to­mo­bi­liu pa­vė­žė­tas į Li­kiš­kė­lių kai­mą, Aly­taus ra­jo­ne, pa­si­nau­do­jo par­ei­go­mis as­me­ni­nei nau­dai gau­ti.

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK), įvertinusi tyrimo metu nustatytas aplinkybes, nusprendė, kad Alytaus miesto savivaldybės meras V. Grigaravičius, 2018 m. kovo 7 d. savivaldybės tarnybiniu lengvuoju automobiliu pavėžėtas į Likiškėlių kaimą, Alytaus rajone, pasinaudojo pareigomis asmeninei naudai gauti ir tarnybiniu automobiliu ne tarnybinei veiklai bei tokiais veiksmais pažeidė Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) reikalavimus, rašoma pranešime spaudai.

Taip pat, nesant pakankamų duomenų, įrodančių nuolatinį ir sistemingą tarnybinio automobilio naudojimo ne tarnybos reikmėms faktą, šioje aplinkybių vertinimo dalyje VTEK tyrimą dėl V. Grigaravičiaus elgesio atitikties Įstatymo nuostatoms nutraukė.

VTEK siūlo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui nustatyti privalomą tarnybinių automobilių kelionės lapų pildymo tvarką, numatančią tarnybinių automobilių judėjimo duomenų fiksavimą kelionės lapuose, įskaitant išvykimo ir atvykimo laiką bei detalų kelionės maršrutą, ir užtikrinti, kad visi Alytaus miesto savivaldybės administracijai priklausantys tarnybiniai automobiliai būtų tinkamai pažymėti.