VTEK nusprendė pasidomėti Visvaldo ir Dainiaus Matijošaičių elgesiu
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) nu­spren­dė pra­dė­ti ty­ri­mus dėl Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro Vis­val­do Ma­ti­jo­šai­čio ir ta­ry­bos na­rio Dai­niaus Ma­ti­jo­šai­čio el­ge­sio. Toks spren­di­mas pri­im­tas iš­nag­ri­nė­jus ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­sią in­for­ma­ci­ją bei gau­tą pra­ne­ši­mą.

Buvo nurodyta, kad savivaldybės tarybos šių metų vasario 5 d. posėdyje minėtieji asmenys balsavo dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo bei Kauno miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamosios dalies – Kauno miesto Vičiūnų vandenvietės sanitarinių apsaugos zonų nustatymo specialiojo plano korektūros patvirtinimo. Žiniasklaidoje taip pat buvo skelbiama informacija, esą vieno iš draustinių buferinėje zonoje bendrovė „Vici Investments“, kurios vienintelis akcininkas yra V. Matijošaitis, įsigijo žemės ir prieš savivaldybės tarybos posėdį užregistravo mažiausiai 15 sklypų. Esą, minėtajame posėdyje taryba nusprendė mažinti ir Kauno Vičiūnų vandenvietę. Teigiama, kad šioje teritorijoje vienas iš V. Matijošaičio sūnų turi nekilnojamojo turto.

Tyrimų pradėjimas savaime nereiškia pažeidimo nustatymo. Tyrimams atlikti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymas numato trijų mėnesių terminą.