Vilniaus valdžia nenori atskleisti filmukų pirkimo aplinkybių
Vil­niaus mies­to me­ro Re­mi­gi­jaus Ši­ma­šiaus fil­mu­kai su­lau­kė ne tik Vy­riau­sio­sios tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­jos dė­me­sio. Dėl abe­jo­ti­no pir­ki­mo me­rui ga­li tek­ti aiš­kin­tis ir Sei­mo kon­tro­lie­rių įstai­gai. Mat Vil­niaus val­džia at­si­sa­kė pir­ki­mo ap­lin­ky­bes ko­men­tuo­ti LŽ, nors pa­gal Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mą vi­sos sa­vi­val­dy­bės ži­niask­lai­dai in­for­ma­ci­ją teik­ti pri­va­lo.

Žadėjo paaiškinti įtartinas sutarties aplinkybes

Spalio viduryje LŽ rengė publikaciją apie Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus video ataskaitas, kurios visuomenėje sukėlė nemenką ažiotažą. Mat tiek pirkimo sutartis su filmukus kūrusiabendrove „Olegas ir storas“, tiek ir jos pasirašymo aplinkybės kelia įtarimų, kad pirkimas nebuvo atliktas skaidriai ir teisėtai. Vilniaus miesto tarybos opozicija įsitikinusi, kad Remigijus Šimašius filmukus, pirktus už savivaldybės biudžeto lėšas, naudoja asmeniniais reklaminiais tikslais.

Kuomet LŽ ėmė domėtis tema, iškilo daug abejonių, ar sutartis su bendrove pasirašyta teisėtai. Mat įtarimų kelia savivaldybės atlikta apklausa dėl mažos vertės paslaugų pirkimo, kuomet pasiūlymai kitoms dviems bendrovėms buvo išsiųsti bendraisiais elektroninio pašto adresais, o „Olegas ir storas“ pasiūlymą gavo į asmeninę Dominyko Noruišio pašto dėžutę. Viena sąskaita faktūra už jau atliktus darbus pateikta sutarties pasirašymo dieną. Tiesa, kuri data laikoma sutarties pasirašymo diena – taip pat neaiški.

Kadangi į visus su sutarties pasirašymu susijusius klausimus gali atsakyti tik Vilniaus mesto valdžia, redakcija pirmiausia telefonu kreipėsi į Vilniaus miesto mero patarėją Aleksandrą Zubriakovą. Šis atsisakė telefonu komentuoti sutarties sudarymo aplinkybes ir pasiūlė klausimus raštu pateikti savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyriui. Spalio 12 dieną klausimai minėtam skyriui buvo išsiųsti ir net gautas patvirtinimas, kad savivaldybė į juos atsakys.

Vilniaus savivaldybė: „Nematome prasmės kartotis“

Pagal Visuomenės informavimo įstatymą savivaldybė privalo žiniasklaidos priemonei pateikti prašomą informaciją tą pačią dieną. Jeigu informacijos pateikimui reikia surinkti papildomų duomenų – savivaldybė klausimų gavimo dieną turi apie tai informuoti žiniasklaidos priemonę ir atsakymus pateikti ne vėliau kaip per savaitę.

LŽ Vilniaus miesto savivaldybės atsakymų laukė dvi savaites, bet veltui. Spalio 23 dieną redakcija išsiuntė laišką su priminimu Vilniaus miesto savivaldybei, kad vis dar laukiame atsakymų. Į priminimą sureagavo Vilniaus mero patarėjas Aleksandras Zubriakovas.

„Kadangi skyriaus vedėja šiuo metu atostogauja, atsakysiu aš trumpai. Atsakymai į Jūsų pateiktus klausimus buvo ne kartą pateikti žiniasklaidos atstovams, šis klausimas žiniasklaidoje aprašytas ne kartą, ir ne du, todėl nematome prasmės kartotis. Šiuo metu šį klausimą nagrinėja net kelios institucijos (VTEK, VRK), tad nenorėdami pakenkti tyrimams, nuo platesnių komentarų šia tema susilaikysime, kol jie nėra baigti“, – raštu informavo Aleksandras Zubriakovas.

Būtina ginti teisę gauti informaciją

Gindama viešąjį interesą bei teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei joms priklausančių įstaigų, redakcija kreipėsi į Seimo kontrolieriaus įstaigą.

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius tvirtina, kad neturint atsakymų į klausimus tam tikri atsakymai savaime suponuojami. Todėl savivaldybės atsisakymą pateikti atsakymus būtina skųsti tokioms institucijoms kaip Vilniaus apygardos administracinis teismas, Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija ir Seimo kontrolierių įstaiga. Pastaroji prižiūri teisės gauti informaciją iš valstybinių institucijų.

„Pasekmės priklauso nuo to, kas priėmė sprendimą neteikti informacijos: nuo pareigūno, jo pareigybės ir statuso. Jeigu priėmė darbuotojas, jam gali būti atliekamas tarnybinis patikrinimas, atitinkamai įvertinant to pareigūno veiksmus. Valstybės tarnautojui, turinčiam nuobaudą, negalima skirti priedų prie atlyginimų, kelti kvalifikacijos ir panašiai. Jeigu tai buvo politinis sprendimas, jūs suprantate, ką tai suponuoja. Kad tai nebuvo Jono, Petro ar Marytės sprendimas. Kad kažkas iš valdžios priėmė tokį politinį sprendimą. Bet kokiu atveju savivaldybės atsisakymą teikti informaciją skųsti būtina. Aš labai skatinčiau kurti precedentus, ypač kai kalbame apie atsisakymą teikti informaciją, nes tai yra vienas svarbiausių principinių dalykų,“ – pabrėžė Dainius Radzevičius.