Vilniaus savivaldė perspėja dėl besiformuojančių varveklių
Pra­si­dė­jus at­od­rė­kiui, nuo dau­giaaukš­čių na­mų sto­gų nu­ka­rę var­vek­liai ke­lia grės­mę pra­ei­viams ir au­to­mo­bi­liams, to­dėl Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė ra­gi­na na­mų sa­vi­nin­kus ir na­mus ad­mi­nis­truo­jan­čias bend­ro­ves, dau­gia­bu­čių bend­ri­jų pir­mi­nin­kus ne­del­siant pa­si­rū­pin­ti sa­vo pa­sta­tų sau­gu­mu – nu­dau­žy­ti var­vek­lius, pa­ša­lin­ti nuo pa­sta­tų sto­gų snie­go san­kau­pas.

Tuo atveju, jeigu namų šeimininkai to nedarys, jie gali būti nubausti iki 1500 eurų bauda, teigiama savivaldybės pranešime.

Savivaldybės administracijos direktorius Povilas Poderskis taip pat įpareigojo savivaldybės įmonės „Grinda“ darbuotojus atidžiai tikrinti, kaip valomi namų stogai, ir informuoti apie tai pastatų administratorius bei daugiabučių bendrijas.

Savivaldybė statinių prižiūrėtojus yra įpareigojusi pastatų apžiūras vykdyti dažniau, atsižvelgti į statinių konstrukcijų ypatumus. Darbus būtina organizuoti aptveriant pavojingą teritoriją, kad sniego sankaupos, ledo, šlapio ar sušalusio sniego masės nesukeltų pavojaus praeiviams, automobiliams, nesugadintų šalia esančių ryšių ar elektros tinklų, saugos įrangos, šviestuvų, radijo ar televizijos antenų, želdinių, statinių fasadų.

Vilniečiai kviečiami pastebėjus ant pastatų stogų varveklius kreiptis į pastato administratorių, o jeigu jis nesiima reikalingų veiksmų – kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybę.