Viktoras Pranckietis apdovanojo pilietiškus visuomenininkus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliais „Tarnaukite Lietuvai“
Šeš­ta­die­nį Pa­ne­vė­žy­je Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis ap­do­va­no­jo pi­lie­tiš­kus vi­suo­me­ni­nin­kus Gab­rie­lės Pet­ke­vi­čai­tės-Bi­tės at­mi­ni­mo me­da­liais „Tar­nau­ki­te Lie­tu­vai“.

Šiemet į medalį pretendavo 40 kandidatų, tačiau ceremonijoje medaliais apdovanota 16 laureatų. Pasak Seimo pirmininko, jie yra nedidelė dalis aktyvių ir pilietiškų Lietuvos žmonių, gerus darbus darančių tyliai, savo veikla įkvepiančių kitus.

„Už tokią ryžto ir drąsos dovaną Lietuvai jie tapo lyderiais, į kuriuos lygiuotis ir kuriuos apdovanoti yra garbė“, – Seimo pranešime cituojamas V. Pranckietis.

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą, medalis skirtas rašytojai Gintarei Adomaitytei, visuomenininkui Algirdui Gluodui, mokytojai Jovitai Mišeikienei, Visuomeninei Rasų kapinių draugijai.

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą apdovanota signatarė Irena Andrukaitienė, girininkas Jonas Mačiulis, redaktorė Nomeda Simėnienė ir istorikas Vykintas Vaitkevičius.

Medalį už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje komisija skyrė kultūrologui Dominikui Petrui Akstinui, visuomenininkėms Emilijai Brajinskienei ir Irena Rudzinskienei, rašytojui Juozui Šikšneliui.

Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes apdovanotas rašytojas Stanislovas Abromavičius, redaktorė Silvija Peleckienė, muziejininkas Vytas Rutkauskas ir visuomenininkė Klementina Birutė Vosylytė.

Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalį „Tarnaukite Lietuvai“ yra įsteigęs Seimas. Medaliai įteikiami jau aštuntą kartą. Iš viso medaliais jau apdovanoti 154 žmonės.