Viačeslavas Titovas teismo išvadą išgirs jau greitai
Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas (LVAT) ket­vir­ta­die­nį pri­ėmė pra­šy­mą pa­teik­ti iš­va­dą, ar Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Via­čes­la­vas Ti­to­vas su­lau­žė prie­sai­ką.

Į LVAT dėl to kreipėsi Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.

Anot jos, V. Titovo veiksmai viešai menkinant Lietuvos partizanų vadą Adolfą Ramanauską-Vanagą ir jo atminimą, skleidžiant žinomai neteisingą informaciją apie šį asmenį, prieštarauja Konstitucijai ir pažeidžia etikos kodekse įtvirtintus valstybės politikų elgesio principus.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos manymu, tokie tarybos nario veiksmai gali būti laikomi savivaldybės tarybos nario priesaikos sulaužymu.

Numatoma, kad byla bus išnagrinėta šių metų lapkričio mėnesį, pranešė LVAT.

Apkalta uostamiesčio politikui inicijuota, kai jis viešai pasisakė, kad partizanų vadas A. Ramanauskas-Vanagas žudė nekaltus civilius.

V. Titovas sako rėmęsis sovietų teismo duomenimis ir jaučiasi persekiojamas už pareikštą nuomonę.

Istorikai pabrėžia, kad tiriant Lietuvos partizaninį pasipriešinimą, negalima remtis vien jų budelių – KGB bylomis, nes jose apstu netikrų, juos juodinančių teiginių.

Prokuratūra dėl V. Titovo pasisakymų yra pradėjusi ikiteisminį tyrimą.