Už 167 tūkst. eurų – 3 metai kalėjimo
Kau­no apy­gar­dos teis­mas ket­vir­ta­die­nį dėl 167 tūkst. eu­rų pa­si­sa­vi­ni­mo kal­ta pri­pa­ži­no Lie­tu­vos gy­dy­to­jų va­do­vų są­jun­gos bu­hal­te­rę. Ji ka­lės tre­jus me­tus pa­tai­sos na­muo­se. Tur­ti­nę ža­lą bu­hal­te­rė pa­da­rė 2011–2017 me­tais, pra­ne­šė teis­mas.

Moteris turės atlyginti visą žalą, kol kas ji sumokėjo tik 100 eurų.

A. G. turėjo įgaliojimus sąjungos vardu atlikti mokėjimus. Savo žinioje turėdama banko sąskaitos elektroninės bankininkystės kodų generatorių ir būdama paskirta jo naudotoja, neteisėtai naudodama šią elektroninę mokėjimo priemonę inicijavo finansines operacijas, pinigus apskaitydavo avanso apyskaitose kaip atskaitingam asmeniui išduotas pinigines lėšas ir jas naudojo asmeninėms reikmėms, o į Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos sąskaitą negrąžino.

Buhalterė savo kaltę visiškai pripažino ir nuoširdžiai gailėjosi, teigė pinigus persivesdavusi ne norėdama pasisavinti, o pasiskolindavusi artimo žmogaus skoloms padengti.

Savo skolos Lietuvos gydytojų vadovų sąjungai ji neneigė.

Skirdamas bausmę A. G., teismas atsižvelgė į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, sunkumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos stadiją, konkrečiai atliktus veiksmus, pačios kaltinamosios asmenybę ir kt. Įvertinta ir tai, kad kaltinamoji savo nusikalstamą veiką tęsė ilgą laikotarpį, per visą šį laiką ji nedėjo jokių pastangų grąžinti nors dalį neteisėtai užvaldytų pinigų – tai rodo kaltinamosios visišką abejingumą sukeltoms pasekmėms, o tuo pačiu ir nenorą laikytis įstatymo reikalavimų.

Teismas taip pat nustatė, kad dėl apgaulingai tvarkytos buhalterinės apskaitos klaidų šalinimo ir tinkamo apskaitos sutvarkymo atsiradęs 8 624 eurų nuostolis.

Nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.