Tyrimas dėl įtarto smurto prieš dvimetį – baigtas, proceso dalyviai susipažįsta su byla
Šian­dien Kau­no apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros Ket­vir­to­jo sky­riaus pro­ku­ro­rė pri­ėmė spren­di­mą baig­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ku­ris bu­vo pra­dė­tas dėl fi­zi­nio skaus­mo su­kė­li­mo ar ne­žy­maus svei­ka­tos su­trik­dy­mo ma­ža­me­čiui šių me­tų rug­sė­jo 29-ąją die­ną.

Vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 218 str., pranešus apie ikiteisminio tyrimo pabaigą proceso dalyviai (įtariamieji, nukentėjusieji, jų atstovai, gynėjai, civiliniai ieškovai) informuojami apie jų teisę per prokuroro nustatytą terminą susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga ir pateikti prašymus papildyti ikiteisminį tyrimą.

Jei tokių prašymų gaunama, išnagrinėjęs juos įstatymo nustatyta tvarka prokuroras priima sprendimą dėl jų tenkinimo arba atmetimo. Po proceso dalyvių susipažinimo su bylos medžiaga ir prašymų, jei tokie pateikiami, išnagrinėjimo, sprendžiama dėl galutinio proceso spendimo priėmimo.