Tradicinis festivalis Apuolėje priminė kuršių ir vikingų kovas
Rugp­jū­čio 11–12 die­no­mis se­niau­sio­je Lie­tu­vos gy­ven­vie­tė­je, Luo­bos ir Bru­kio upe­lio san­ta­ko­je esan­čia­me Apuo­lės pi­lia­kal­ny­je, vy­ko vie­nas svar­biau­sių Skuo­do ra­jo­no va­sa­ros ren­gi­nių – jau tra­di­ci­niu ta­pęs, kas­met dau­gy­bę lan­ky­to­jų su­kvie­čian­tis ir iš­skir­ti­nę prog­ra­mą ža­dan­tis Tarp­tau­ti­nė se­nų­jų ama­tų, ar­cha­ji­nės mu­zi­kos ir ka­ry­bos šven­tė „A­puo­lė“.

Manoma, kad Apuolė – pati pirmoji Lietuvos vietovė paminėta pasaulio metraščiuose (IX a.). Nepaprasto grožio gamtos kampelyje stūkso didingas piliakalnis, menantis kadaise čia gyvenusius kuršius ir užpuolikus vikingus bei nuolatines jų kovas.

Šių metų šventės esminis ekcentas – Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ muzikinė-mitologinė drama „Dūšelės“ bei parodomieji kuršių ir vikingų karių susirėmimai. Čia taip pat vyko raitelių kovų turnyrai, šaudymo iš senoviškų karinių lankų varžybos, kovinių iečių mėtymai. Liaudies meistrai susirinkusius mokė senųjų amatų paslapčių, vyko įvairios edukacinės programos.

Renginio svečiai turėjo galimybę pajodinėti žirgais, pasigrožėti baltų genčių drabužiais ir papuošalais, pamatyti IX a. kovų įrankius bei pasiklausyti senovinės muzikos.