STT Varėnai davė 3 mėnesius pasitaisyti
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) Kau­no val­dy­bos par­ei­gū­nai at­li­ko ko­rup­ci­jos ri­zi­kos ana­li­zę Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je: įver­ti­no ko­rup­ci­jos at­si­ra­di­mo ri­zi­kas Sa­vi­val­dy­bės il­ga­lai­kio ma­te­ria­lio­jo tur­to val­dy­mo, nau­do­ji­mo ir dis­po­na­vi­mo juo, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ob­jek­tų, ku­rie yra ne­tvar­ko­mi ar­ba ap­leis­ti, ar­ba ne­nau­do­ja­mi, ar­ba nau­do­ja­mi ne pa­gal pa­skir­tį nu­sta­ty­mo ir to­kių ob­jek­tų ei­na­mų­jų me­tų są­ra­šo su­da­ry­mo bei Sa­vi­val­dy­bės būs­to fon­do būk­lės ge­ri­ni­mo veik­los sri­ty­se.

Nustatyta, kad Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto pardavimą, nuomą, perdavimą panaudos pagrindais ir patikėjimo teise valdyti, naudoti ir disponuoti juo reglamentuojantys vidiniai teisės aktai yra neišsamūs ir turi būti tobulinami. Turi būti konkrečiau ir aiškiau reglamentuotos Savivaldybės turto perdavimo kitiems asmenims procedūros bei jų vykdymo kontrolė, įvardinti jose dalyvaujantys subjektai bei numatytos konkrečios funkcijos. Taip pat STT atkreipia dėmesį, kad Savivaldybės priimti sprendimai dėl turto perdavimo kitiems asmenims ne visada orientuoti į didžiausios naudos visuomenei užtikrinimą, daugeliu atvejų neužtikrinamas pakankamas visuomenės informavimas. Taip pat nustatyta, kad Savivaldybė, sudarydama nekilnojamų turto objektų, kurie yra nenaudojami arba neprižiūrimi ir apleisti, sąrašą, vadovaujasi požymiais, kurie yra nepakankamai aiškūs bei nepagrįsti konkrečiais vertinimo kriterijais, nėra tinkamai reglamentuotos šio s ąrašo sudarymo procedūros, rašoma pranešime spaudai.

Antikorupciniu požiūriu įvertinus Savivaldybės veiklą, susijusią su Savivaldybės būsto fondo gerinimo darbų vykdymu, nustatyta, kad esamas šios veiklos srities teisinis reglamentavimas sudarė sąlygas atsakingiems Savivaldybės darbuotojams dėl konkrečių objektų remonto priimti skirtingus sprendimus, kas neužtikrino ekonomiško, racionalaus ir efektyvaus Savivaldybės biudžeto lėšų panaudojimo.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai Savivaldybei siūlo koreguoti vertintų veiklos sričių esamą teisinį reglamentavimą bei numatyti papildomas vidaus kontrolės priemones.

Savivaldybė per 3 mėnesius nuo korupcijos rizikos analizės išvados gavimo STT turės pateikti informaciją apie pateiktų rekomendacijų įgyvendinimą.