STT Telšiuose sulaikė dar 2 asmenis: vienas jų – buvęs administracijos direktorius
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos Šiau­lių val­dy­bos par­ei­gū­nai at­lik­da­mi iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mos ko­rup­ci­jos Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je šian­dien su­lai­kė dar du as­me­nis, o va­kar su­im­tas l.e.p. ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ang­lic­kas ir Stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo  ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­ja Lai­ma Si­ma­naus­kie­nė nu­ša­lin­ti nuo par­ei­gų.

Įtarimai dėl papirkimo pareikšti buvusiam Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriui Sauliui Urbonui, o dėl kyšininkavimo – tarybos nariui, privačios bendrovės vadovui J. B, praneša STT.

Be to, Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėjas patenkino Šiaulių apygardos prokuratūros prašymus ir šiandien 6 mėnesiams nušalino nuo pareigų kyšininkavimu įtariamus Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją, laikinai einantį administracijos direktoriaus pareigas Kęstutį Anglicką ir Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėją Laimą Simanauskienę.

Atliekant šį ikiteisminį tyrimą įtarimai dėl kyšininkavimo ar papirkimo šiuo metu pareikšti 7 asmenims, kurie yra sulaikyti.