STT: teismui perduota Skuodo vyriausiojo architekto byla
Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras 2019 m. va­sa­rio 22 d. Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je bu­vęs Skuo­do ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas To­mas Ba­go­čius kal­ti­na­mas pikt­nau­džia­vi­mu tar­ny­ba, ky­ši­nin­ka­vi­mu, do­ku­men­tų klas­to­ji­mu ir su­klas­to­tų do­ku­men­tų rea­li­za­vi­mu.

Kartu su vyriausiuoju architektu šioje byloje kaltinimai padėjimu piktnaudžiauti ir klastoti dokumentus pareikšti jo bendrininkei V. G, rašoma pranešime spaudai

Ikiteisminį tyrimą atlikę Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Klaipėdos valdybos pareigūnai ištyrė atvejus, kai vyriausiasis architektas neteisėtai susitardavo su užsakovu, kad už piniginį atlygį jis parengs statybos projektą. Vykdydamas susitarimą, vyriausiasis architektas, siekdamas nuslėpti projektų autorystę, statybos projektuose nurodydavo iš anksto su bendrininke V. G. sutartą, tikrovės neatitinkančią informaciją, esą šių projekto autorė ir projekto vadovė yra V. G.

Tokiu būdu dalis projektų dokumentų buvo suklastojama. Vėliau vyriausiasis architektas paties parengtiems projektams pritardavo ir išduodavo statybos leidimus suprojektuotiems pastatams statyti.

Ikiteisminį tyrimą kontroliavo ir jam vadovavo Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.