Stebuklai vaizdingose Molėtų vietose: kai pavėsinės tampa nameliais su pamatais ir kita
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va šią va­sa­rą at­lik­tas miš­ko nau­do­ji­mo ir būk­lės ver­ti­ni­mas Mo­lė­tų ra­jo­no miš­kuo­se at­sklei­dė dau­gy­bę pa­žei­di­mų. Iš­ty­rus 25 pri­va­taus miš­ko val­das pra­dė­ta 13 ad­mi­nis­tra­ci­nių ty­ri­mų dėl ga­li­mai ne­tei­sė­tai su­nai­kin­tų miš­kų, pa­sta­tų sta­ty­bos miš­ko že­mė­je, dirb­ti­nių van­dens tel­ki­nių įren­gi­mo ir kt.

Sklypai patikrinimui buvo atrinkti peržiūrėjus vaizdingų Molėtų r. savivaldybės vietų, esančių greta vandens telkinių, ortofotografinius žemėlapius ir pastebėjus juose įtarimų.

Pavėsinės miškuose tampa nameliais su pamatais, be leidimų įrengiamos pirtys, malkinės, miško valda aptveriama tvora.

Kaip rašoma pranešime spaudai, patikrinimą vykdė jungtinės Aplinkos ministerijai pavaldžių institucijų – Valstybinės miškų tarnybos, Aplinkos apsaugos departamento, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos – pajėgos.

Vykdant patikrinimą pradėta 13 administracinių tyrimų, iš jų 4 dėl ribojimo lankytis miške, 9 dėl statinių miško žemėje, 2 dėl dirbtinių vandens telkinių įrengimo ir dėl 2 neteisėtų miškų kirtimų. 2 tyrimai jau baigti – pašalinta tvora bei statiniai; šiuo metu dar vyksta 11 tyrimų.

Aplinkos viceministras Martynas Norbutas pastebi, kad pažeidėjai nestokoja vaizduotės: „Pavėsinės miškuose tampa nameliais su pamatais, be leidimų įrengiamos pirtys, malkinės, miško valda aptveriama tvora. Molėtų rajono pavyzdys rodo, kad nemaža dalis miško savininkų siekia viršyti miškotvarkos planuose numatytus įgaliojimus, ypač ten, kur miškas ribojasi su vandens telkiniais. Todėl akivaizdu, kad kontrolę vykdančios institucijos turi daugiau dėmesio skirti šių teritorijų priežiūrai“.

Atsižvelgdamas į Molėtų rajone vykdyto tyrimo rezultatus laikinai einantis aplinkos ministro pareigas Žygimantas Vaičiūnas pavedė Valstybinei miškų tarnybai, Aplinkos apsaugos departamentui, Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai sudarant metinius veiklos planus didesnį dėmesį skirti vykdomos veiklos rekreacinėse teritorijose ir jose esančių miškų priežiūrai, ir apie patikrinimų rezultatus informuoti Aplinkos ministeriją. Tokia sustiprinta priežiūra leistų užkirsti kelią tokiems ir panašiems savivalės veiksmas visoje Lietuvoje.