Seimo kontrolierė įpareigojo R. Šimašių pateikti atsakymus dėl O. Šurajevo filmukų
Sei­mo kon­tro­lie­rė Mil­da Vai­niu­tė pri­pa­ži­no, kad Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­žei­dė Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mą, ne­pa­teik­da­ma at­sa­ky­mų į LŽ klau­si­mus. Sa­vi­val­dy­bė įpa­rei­go­ta per mė­ne­sį at­sa­ky­ti LŽ por­ta­lui, ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis bu­vo su­da­ry­ta vi­suo­me­nė­je prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­ma su­tar­tis su Ole­go Šu­ra­je­vo bend­ro­ve dėl me­ro vi­deo at­as­kai­tų ren­gi­mo.

Praėjusių metų spalio pabaigoje, gindama viešąjį interesą bei teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei joms priklausančių įstaigų, LŽ redakcija kreipėsi į Seimo kontrolieriaus įstaigą. Priežastis – Vilniaus miesto savivaldybė nemato prasmės atsakyti į LŽ klausimus dėl sutarties su bendrove „Olegas ir storas“, rengusia mero Remigijaus Šimašiaus video ataskaitas

Pastarosios visuomenėje sukėlė nemenką ažiotažą. Mat tiek pirkimo sutartis su filmukus kūrusia bendrove Olegas ir storas“, tiek ir jos pasirašymo aplinkybės kelia įtarimų, kad pirkimas nebuvo atliktas skaidriai ir teisėtai. Vilniaus miesto tarybos opozicija įsitikinusi, kad R. Šimašius filmukus, pirktus už savivaldybės biudžeto lėšas, naudojo asmeniniais reklaminiais tikslais.

Vilniaus miesto savivaldybė į visus šiuos klausimus atsakyti per mėnesį ir atsakymų kopiją pateikti Seimo kontrolierei.

Kuomet LŽ ėmė domėtis tema, iškilo daug abejonių, ar sutartis su bendrove pasirašyta teisėtai. Mat įtarimų kelia savivaldybės atlikta apklausa dėl mažos vertės paslaugų pirkimo, kuomet pasiūlymai kitoms dviems bendrovėms buvo išsiųsti bendraisiais elektroninio pašto adresais, o „Olegas ir storas“ pasiūlymą gavo į asmeninę Dominyko Noruišio pašto dėžutę. Viena sąskaita faktūra už jau atliktus darbus pateikta sutarties pasirašymo dieną. Tiesa, kuri data laikoma sutarties pasirašymo diena – taip pat neaiški. Įtartinai atrodo ir sutartyje esantis sakinys, kad „sutartis pasibaigia, kai baigiasi sutartyje numatytas biudžetas“. Greta nenurodytas nei video ataskaitų kiekis, nei vienos video ataskaitos kaina.

LŽ portalas Vilniaus miesto savivaldybės atsakymų laukė dvi savaites, bet veltui. Spalio 23 dieną išsiuntus priminimą, kad portalas vis dar negavo savivaldybės atsakymų, Vilniaus mero patarėjas Aleksandras Zubriakovas informavo, kad atsakymų ir nebus – Vilniaus valdžia nemato prasmės kartotis.

Kartotis ir nereikėjo. LŽ prašė pateikti informaciją, kurios viešojoje erdvėje nebuvo. Štai keletas jų, į kuriuos atsakymų reikia viešajam interesui apginti.

LŽ klausė savivaldybės, kodėl kitiems dviems tiekėjams pasiūlymai dalyvauti konkurse dėl mero video ataskaitų kūrimo buvo išsiųsti bendraisiais įmonių elektroninio pašto adresais, o bendrovei „Olegas ir storas“ – į asmeninę Dominyko Noruišio dėžutę?

Taip pat siekta sužinoti, ar teisėtai sutartį pasirašė D. Noruišis, nes po jo parašu yra ranka darytas įrašas, kad jam įgaliojimus bendrovė suteikė gegužės 23 dieną, o bendrovės pridėtame rašte pažymima, kad įgaliojimai pasirašyti sutartį yra suteikti gegužės 22 dieną. Prašyta paaiškinti, kuri įgaliojimo data yra teisinga ir kodėl atsirado kitas klaidinantis įrašas.

Neaiškumų kėlė ir situacija, kai per vieną ir tą pačią dieną pasirašoma sutartis dėl paslaugų teikimo ir tuojau pat atliekama paslaugų už pusę visos sutarties vertės.

LŽ skundą tenkinusi Seimo kontrolierė M. Vainiutė įpareigojo Vilniaus miesto savivaldybę į visus šiuos klausimus atsakyti per mėnesį ir atsakymų kopiją pateikti Seimo kontrolierei. Taip pat Vilniaus miesto valdžiai priminta, kad atsisakant teikti informaciją, tam turi būti pagrindas, atitinkantis šalyje galiojančius įstatymus.