Seimas uždegė žalią šviesą metro statyboms
Sei­mas, siek­da­mas ge­rin­ti in­ves­ti­ci­jų ap­lin­ką, ino­va­ci­jų die­gi­mą į vie­šą­jį trans­por­tą; va­do­vau­da­ma­sis Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos ra­gi­ni­mu veiks­min­gai spręs­ti trans­por­to ke­lia­mų spūs­čių ir eko­lo­gi­nes prob­le­mas bei, nau­do­jant kuo ma­žiau ža­los ap­lin­kai da­ran­tį trans­por­tą, pa­ge­rin­ti Lie­tu­vos mies­tuo­se gy­ve­nan­čių žmo­nių gy­ve­ni­mo są­ly­gas, pri­ėmė Me­tro­po­li­te­no įgy­ven­di­ni­mo įsta­ty­mą.

Už Metropoliteno įgyvendinimo įstatymą balsavo 62, prieš buvo 6, susilaikė 31 Seimo narys, rašoma pranešime spaudai.

Priimtu teisės aktu sudarytos teisinės sąlygos naujos specialios viešojo transporto sistemos – metropoliteno – įgyvendinimui.

Įstatyme nustatytas metropoliteno sistemų planavimas, metropoliteno sistemos projekto įgyvendinimas, Vyriausybės, savivaldybių, kuriose įgyvendinami metropolitenų projektai, investuotojo ir metropolitenų projektų įgyvendinimo bendrovių funkcijos ir tarpusavio santykių bendrieji principai.

Metropolitenų projektai galės būti įgyvendinami pagal pasirinktą jų įgyvendinimo būdą: savivaldybės ar jos kontroliuojamos įmonės vykdomas projektas; valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutarties pagrindu; koncesijos pagrindu.