Prokurorė neteko darbo: pažeidimai – šiurkštūs, bet slapti
Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis tre­čia­die­nį iš par­ei­gų at­lei­do Lo­re­tą Mar­ti­nai­ty­tę, ėju­sią Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros An­tro­jo sky­riaus pro­ku­ro­rės par­ei­gas. To­kį spren­di­mą ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras pri­ėmė at­siž­velg­da­mas į nu­sta­ty­tus tar­ny­bi­nius nu­si­žen­gi­mus, pra­ne­šė Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra.

„Visuomet sunku ir nemalonu pripažinti, kad kolega savo veiksmais sulaužė duotą priesaiką, pažemino prokuroro vardą, šiurkščiai pažeidė nepriklausomumo, teisėtumo, atsakomybės, sąžiningumo ir kitus principus bei reikalavimus, kuriuos visuomenė pagrįstai kelia prokurorams. (...) Skirdamas griežčiausią tarnybinę nuobaudą vadovaujuosi įsitikinimu, kad tolimesnė tarnyba ir prokuroro statusas nesuderinami su nustatytais pažeidimais“, – teigia E. Pašilis.

Tarnybinio patikrinimo komisija, vadovaudamasi surinktais duomenimis, nustatė, kad būdama prokurore L. Martinaitytė padarė šiurkščius tarnybinius pažeidimus, jos elgesys buvo nesuderinamas su prokurorės elgesiu. Pripažinta, kad visi pažeidimai buvo tyčiniai, padaryti aktyviais veiksmais.

Kokius pažeidimus padarė atleidžiama prokurorė, nenurodoma.

Vykstant tarnybiniam patikrinimui L. Martinaitytė nuo šių metų liepos 27 dienos buvo nušalinta nuo pareigų.