Prienų administracijai teismas skyrė baudą
Įsi­tei­sė­ju­siu Kau­no apy­gar­dos teis­mo spren­di­mu Prie­nų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jai bu­vo pa­skir­ta 2900 eu­rų bau­da už vie­šų­jų pir­ki­mų pa­žei­di­mus įsi­gy­jant fon­ta­no Lais­vės aikš­tė­je įren­gi­mo dar­bus, sa­ko­ma pra­ne­ši­me spau­dai. 

Teismas visa apimtimi patenkino ieškovo UAB „Poolservice.LT“ ieškinį bei pripažino neteisėtais Prienų rajono savivaldybės administracijos sprendimus dėl pasiūlymų eilės nustatymo ir sutarties sudarymo su nepagrįstai viešojo pirkimo nugalėtoja paskelbta UAB „Optika ir technologija“.

Pasak Advokatų profesinės bendrijos „Constitus“ advokato Juliaus Sakalausko, teismų praktikoje atvejai, kai teismas viešųjų pirkimų bylose savo iniciatyva už pažeidimus skiria baudą perkančiajai organizacijai, nėra tokie dažni.

„Baudos skyrimas tik patvirtina, jog Prienų rajono savivaldybės administracijos padaryti pažeidimai, vykdant viešojo pirkimo procedūras, yra akivaizdūs ir šiurkščiai pažeidžia galiojantį teisinį reguliavimą. Teismui konstatavus Prienų rajono savivaldybės administracijos veiksmų neteisėtumą, jai taip pat kyla pareiga atlyginti UAB „Poolservice.LT“ patirtus nuostolius – negautas pajamas, kurias tiekėjas būtų gavęs, jeigu viešojo pirkimo sutartis būtų sudaryta su juo. Šių kliento praradimų bus reikalaujama taip pat kreipiantis ieškiniu į teismą“, – pabrėžia advokatas.

Kauno apygardos teismo sprendime pažymima, jog perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad vykdant pirkimą būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

„Preciziškas tiekėjų pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams vertinimas, svarbus ne tik dėl to, kad atmetant pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų neatitinkančius pasiūlymus užtikrinama, kad perkančioji organizacija neįsigys jos poreikių neatitinkančių prekių, paslaugų ar darbų, bet kartu užtikrinamas aukščiau nurodytų principų laikymasis pirkimo procedūros metu“, – teigiama įsiteisėjusiame teismo sprendime.

Bylą išnagrinėjęs teismas konstatavo, jog Prienų rajono savivaldybė preciziškai nevertino pateiktų nugalėtojo dokumentų ir nesiėmė priemonių įsitikinti tiekėjų atitikimu savo pačios nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, ir nesant tam pakankamo pagrindo nusprendė, jog UAB „Optika ir technologija“ atitinka reikalavimus.