Prie Kra­žių bu­dis­tai sta­tys stu­pą
Ša­­lia Kra­­žių (Kel­mės r.) esan­­čia­­me Stup­­kal­­nio kai­­me bu­­dis­­tai ke­­ti­­na sta­­ty­­ti stu­­pą. Šiuo sta­­ti­­niu no­­rė­­tų pa­­žy­­mė­­ti sa­­vo bend­­ruo­­me­­nės gy­­va­­vi­­mo Lie­­tu­­vo­­je dvi­­de­­šimt­­me­­tį. Stu­­pa – tai di­­džiu­­lis 8 – 9 met­­rų il­­gio sta­­ti­­nys, tar­­nau­­sian­­tis bu­­dis­­tų su­­si­­bū­­ri­­mams.

Bu­dis­tų su­va­žia­vi­mai Stup­kal­nio kai­me vyks­ta ir da­bar. Šios bend­ruo­me­nės at­sto­vė Vil­niaus uni­ver­si­te­to dės­ty­to­ja Ur­tė Or­lo­va tei­gė, kad į Stup­kal­nį per kon­fe­ren­ci­jas ir ki­tus ren­gi­nius su­va­žiuo­ja po ke­lis tūks­tan­čius bu­dis­tų iš Bal­ti­jos ir ki­tų ša­lių.

Ne­to­li Kra­žių bu­dis­tams pri­klau­san­čio­je že­mė­je pa­sta­ty­ta stu­pa bus pir­mo­ji Bal­ti­jos ša­ly­se.

Bu­dis­tų bend­ruo­me­nės at­sto­vas Gin­ta­ras Kriau­čiū­nas tvir­ti­no, jog bend­ruo­me­nė jau tu­ri vi­sus sta­ty­bai rei­kia­mus lei­di­mus ir pro­jek­tą. Nau­ja­sis sta­ti­nys pa­si­tar­naus Kel­mės ra­jo­no ži­no­mu­mui. Juo­lab kad Stup­kal­nio kai­mo pa­va­di­ni­mas be­veik su­tam­pa su žo­džiu „stu­pa“.