Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl medžių genocido Palangoje
Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Klai­pė­dos apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je įver­ti­nus ir pa­tiks­li­nus Pa­lan­gos mies­to sa­vi­val­dy­bės me­ro par­eiš­ki­me pa­teik­tą in­for­ma­ci­ją apie Pa­lan­gos mies­te su­nai­kin­tus me­džius, ga­li­mai, juos pa­vei­kiant che­mi­nė­mis me­džia­go­mis, šian­dien pri­im­tas spren­di­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą.

Kaip pranešama pranešime spaudai, jis bus atliekamas pagal nusikalstamos veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 270 straipsnio 2 dalyje, požymius (aplinkos apsaugos arba gamtos išteklių naudojimo, arba statinių, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos arba kuriuose yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai, priežiūros ar naudojimo taisyklių pažeidimas).

Ikiteisminio tyrimo metu bus siekiama išsiaiškinti gamtai padarytą žalą ir galimus kaltininkus.

Ikiteisminiam tyrimui vadovauja ir jį koordinuoja Klaipėdos apygardos prokuratūros Klaipėdos apylinkės prokuratūros prokurorė Gina Skersinskytė.