Olimpiečių kalvė pereis į kitas rankas
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja (ŠMM) Vy­riau­sy­bei pa­siū­lė lik­vi­duo­ti Drus­ki­nin­kų spor­ti­nin­kų ren­gi­mo cen­trą, o bai­gia­mas sta­ty­ti jam skir­tas pa­tal­pas per­duo­ti ki­tai biu­dže­ti­nei įstai­gai – Lie­tu­vos olim­pi­niam spor­to cen­trui, jau val­dan­čiam ne vie­ną spor­to komp­lek­są.

Turto perleidimą ministerija motyvuoja tuo, kad nuo pat įsteigimo Druskininkų sportininkų rengimo centrui (DSRC) neteko vykdyti pagrindinių savo funkcijų, dėl kurių šis ir buvo įsteigtas, t. y. sudaryti sąlygas rengti geriausius Lietuvos ir užsienio valstybių sportininkus bei organizuoti sporto ir sveikatinimo renginius.

Vienas geriausių Lietuvoje

Vienoje gražiausių Druskininkų vietų, šalia Ratnyčėlės upės, pušų apsuptyje, 9,9 ha žemės sklype jau nuo 2008 metų verda statybos – čia statomas Sportininkų rengimo centras. Kaip teigiama, jis bus labai naudingas tiek mūsų šalies, tiek ir tarptautinei sportininkų bendruomenei. Šio centro statybos vykdomos dviem etapais: pagal techninį projektą galima statyti atskiras komplekso dalis.

Pirmuoju etapu įrengta universali sporto salė (joje – 400 vietų žiūrovams), aštuoni persirengimo kambariai, vestibiulis, patalpos, skirtos sportininkų maitinimui, taip pat 25 metrų aštuonių takų plaukimo baseinas, dvikovos sporto šakų salės, treniruoklių salės ir pagalbinės patalpos. Antruoju etapu statomas stadionas, jame – 8 bėgimo takelių, šuolių sektorius, 3194 vietų žiūrovų tribūnos bei kitos stadionui priklausančios patalpos. Viso komplekso (jo plotas – 17 tūkst. kv. m) vertė – apie 30 mln. eurų.

Užbaigus dalį pirmojo statybos etapo darbų, 2015 metų sausį jau įvyko iškilmingas Sportininkų rengimo centro atidarymas. Tikėtasi, kad antrojo etapo darbai bus užbaigti 2017 metais. Tačiau dėl lėšų trūkumo objekto pabaigtuvės nukeltos į kitų metų antrąjį ketvirtį.

Tikimasi, kad šis centras Druskininkuose taps pagrindine geriausių mūsų šalies sportininkų treniruočių baze.

Artėja pabaiga

Tuo metu, kai Druskininkuose buvo pradedamos Sportininkų rengimo centro statybos, buvo įkurta ir biudžetinė įstaiga DSRC. Įstatuose numatyta, kad ji sudarys sąlygas rengtis geriausiems Lietuvos ir užsienio valstybių sportininkams, taip pat – sporto ir sveikatinimo renginiams organizuoti. Tačiau iš tikrųjų, anot Kūno kultūros ir sporto departamento (KKSD) direktoriaus pavaduotojo Vytauto Vainio, įstaiga niekada to nedarė. Pagrindinis KKSD rūpestis buvo statybų priežiūra, reikalingos įrangos paieškos. „Dabar mums rūpi, kad objektas laiku pradėtų tinkamai funkcionuoti“, – teigė DSRC direktorius Julius Matulevičius.

Tikimasi, kad DSRC likvidavimas bus baigtas kartu su Sportininkų rengimo centro statybomis. „Kol statybos nebaigtos, jis priklauso KKSD. Dabar darbai artėja į pabaigą, todėl ir DSRC nebereikalingas, nes yra kita biudžetinė įstaiga – Lietuvos olimpinis sporto centras (LOSC), jis jau nuo šių metų pradžios rūpinasi valstybės sukurta sporto paskirties infrastruktūra“, – „Lietuvos žinioms“ aiškino V. Vainys. LOSC žinioje jau yra Ozo sporto bazė, stadionas „Vingis“, lengvosios atletikos maniežas, šaudykla, Trakų sporto bazė.

Šiuo metu DSRC dirba 7 darbuotojai – direktorius, vyriausioji finansininkė, administravimo sekretorė, ūkvedys, darbininkas ir 2 valytojos. Gali būti, kad dalies darbuotojų reikės ir vėliau, kai pastatai bus perduoti LOSC. ŠMM skelbia, kad darbuotojų darbo užmokesčiui kartu su darbdavio socialinio draudimo įmokomis 2017 metais buvo panaudota 77,96 tūkst. eurų, o šįmet visam centrui išlaikyti skirta apie 170 tūkst. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Skaičiuojama, kad kitąmet (nusprendus likviduoti DSRC) darbuotojų išeitinėms išmokoms prireiks apie 18 tūkst. eurų. Teigiama, kad tam bus panaudotos KKSD biudžetinių įstaigų darbo užmokesčiui 2019 metams skirtos lėšos.

Perdavus ir jau užbaigtą, ir tebestatomą sporto komplekso dalį LOSC, jo aptarnavimui ir veiklai planuojamoms pareigybėms papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės, esą kompleksas teiks mokamas paslaugas ir gaus pajamų.

Sportininkai nenukentės

Pasak V. Vainio, Druskininkuose baigiamą statyti Sportininkų rengimo centrą perdavus LOSC, būtų taupomos valstybės biudžeto lėšos, nes turtą valdant ir jį eksploatuojant vienai biudžetinei įstaigai būtų mažiau išlaidaujama. Be to, būtų paprasčiau bendrauti ir sporto šakų federacijoms, nes būtų taikoma bendra kainodara, operatyviau galėtų būti priimami sprendimai, lanksčiau derinami naudojimosi turtu grafikai ir kiti klausimai.

„Dėl numatomų permanių sportininkų rengimo sąlygos tikrai nepablogės, gal net priešingai – pagerės“, – tvirtino KKSD direktoriaus pavaduotojas V. Vainys.

Kaip sekasi kurti Sportininkų rengimo centrą Druskininkuose, kaip panaudotos valstybės biudžeto lėšos, trečiadienį ketina svarstyti Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisija. Jos pirmininkas Kęstutis Smirnovas „Lietuvos žinioms“ pabrėžė, kad svarbiausia – sporto bazės kūrimas, o ne biudžetinės įstaigos reikalai. „DSRC likvidavimas neturėtų sukelti jokių pasekmių sportininkų rengimui, nes sporto bazė ir toliau bus naudojama sportininkų poreikiams“, – teigė Seimo narys.