Nušvito tūkstančio aukotojų lėšomis atnaujinta bažnyčia
Su­rin­kę dau­giau nei 70 tūks­tan­čių eu­rų, Va­rė­nos ra­jo­no Mar­cin­ko­nių gy­ven­to­jai at­nau­ji­no se­no­kai re­mon­to ne­ma­čiu­sią sa­vo baž­ny­čią, var­pi­nę, šven­to­riaus Kry­žiaus sto­tis (sta­ci­jas) bei ak­me­ni­nę tvo­rą.

Prieš 138 metus pastatyta medinė Varėnos rajono Marcinkonių šv. Apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia šiemet atnaujinta pačių gyventojų iniciatyva bei jų suaukotomis lėšomis. Marcinkonių gyventojai džiaugiasi, kad suremontavę bei išdažę bažnyčią paliko nemenką indėlį Nepriklausomybės 100-metį švenčiančiai savo šaliai.

Lėšų surinko daugiau nei planavo

Bažnyčios tvarkymo darbus organizavęs bei lėšas rinkęs marcinkoniškis Juozas Šilanskas „Lietuvos žinioms“ teigė, jog imtis viso to jį paskatino vieno verslininko pastebėjimas, kad Marcinkonių bažnyčia netvarkoma, apsilaupiusi, o jos sienos pūva. „Aš tuomet jam pasakiau, jog bepig kalbėti, reikia gelbėti bažnyčią“, – prisiminė J. Šilanskas. Jis teigė, jog bažnyčiai išsakyta kritika ir buvo paskata pradėti rinkti lėšas, už kurias ji būtų tvarkoma. Vyriškis sakė, jog, jo paprašyta, viena statybinė organizacija apskaičiavo, kad bažnyčios sutvarkymas kainuotų 50 tūkstančių eurų. „Mūsų bažnyčios parapijoje priskaičiuojama apie 1000 žmonių. Tad aš paraginau visus paaukoti po 50 eurų, reikalingų bažnyčiai tvarkyti“, – sakė J. Šilanskas. Drauge jis pasidžiaugė, jog lėšų pavyko surinkti daugiau, tad už jas sutvarkyta ne tik bažnyčia, bet ir šalia esantis varpinė, Kryžiaus kelio stotis, akmeninė bažnyčios tvora.

J. Šilanskas teigė, jog aukos Marcinkonių bažnyčiai pradėtos rinkti šių metų balandžio viduryje, o po poros mėnesių prasidėjo jos tvarkymo darbai. Jis sakė, jog kiekvieną sekmadienį po šv. Mišių buvo skelbiami aukotojų, kurių vis daugėjo, sąrašai. Pasak J. Šilansko, aukotojų knyga rodo, kad lėšas bažnyčiai aukojo būtent 1000 aukotojų, tačiau jie – ne vien Marcinkonių parapijos žmonės. „Savo uždirbtus pinigus aukojo su Marcinkonimis vienaip ar kitaip susiję žmonės, gyvenantys įvairiose Lietuvos vietose bei užsienyje“, – sakė J. Šilanskas. Jis pabrėžė, jog auka gauta ir iš JAV gyvenančių 1918-ųjų metų Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro kunigo Alfonso Petrulio giminaičių. Šis kunigas yra kunigavęs Marcinkonių bažnyčioje.

Rodo vienybę

„Rinkdamas aukas nuolat pabrėždavau, kad sutvarkyta bažnyčia bus palikimas mūsų vaikams bei anūkams. Priminiau, jog mūsų parapija sensta, nieko naujo nebepastatome, tad kviečiau neleisti sugriūti tam, ką esme patys gavę iš savo tėvų, senelių, prosenelių“, – sakė J. Šilanskas. Jis pasidžiaugė, jog žmonės į šį kvietimą atsiliepė ir todėl sutvarkyta Marcinkonių bažnyčia šviečia nuo tolo, o drauge rodo, kokia vieninga yra jos parapija.