Nuo pareigų nušalintas Klaipėdos prokuroras Aaidas Giniotis
Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis nuo par­ei­gų nu­ša­li­no Klai­pė­dos apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rą Ai­dą Gi­nio­tį.

Kaip penktadienį pranešė prokuratūra, A. Giniotis nušalintas, nes buvo gauti „pradiniai duomenys apie šio prokuroro galimai atliktus tam tikrus veiksmus“.

Pasak prokuratūros, detalesnė informacija apie atliekamo tarnybinio patikrinimo aplinkybes šiuo metu negali būti teikiama siekiant objektyvaus nešališko tyrimo ir įvertinimo.

E. Pašilis pavedė prokuratūros Vidaus tyrimų skyriui atlikti vidinį patikrinimą, kurio metu informacija bus patvirtinta arba paneigta.

Pasitvirtinus gautai informacijai, bus vertinama, ar tokiu elgesiu prokuroras neperžengė prokurorų etikos kodekse nustatytų ribų.