Nobelio premijos laureatą įamžins lenkų dovanotas varpas
Kai­my­nai len­kai, prieš po­rą me­tų ant Rad­vi­liš­kio ra­jo­no Va­dak­tų baž­ny­čios pa­ka­bi­nę No­be­lio pre­mi­jos lau­rea­tui Hen­ry­ko Sien­kie­wic­ziui skir­tą at­mi­ni­mo len­tą, šie­met šiai baž­ny­čiai pa­do­va­no­jo var­pą su šio No­be­lio pre­mi­jos lau­rea­to at­vaiz­du.

Vienoje atokiausių Radviliškio rajono vietų esantys Vadaktai – vietovė, kuri drauge su Panevėžio rajone esančiais Rodais, Mitriūnais, Upyte ir Bistrampoliu aprašyti pasaulio literatūros klasiko, lenko H. Sienkiewicziaus kūrinyje „Tvanas“. Būtent šis faktas į Vadaktus sutraukia nemažai iš kaimyninė Lenkijos atvykstančių svečių. Prieš porą metų Vadaktus aplankę H. Sienkiewicziaus kūrybos gerbėjai lenkai rašytojo atminimą įamžino prie bažnyčios sienos pritvirtinę jam skirtą atminimo lentą, o šiemet už lenkų suaukotus pinigus bažnyčiai padovanotas varpas su H. Sienkiewicziaus atvaizdu.

Vadaktų šv. Agotos bažnyčios administratorius kunigas Remigijus Jurevičius teigė, jog dovanos įteikėjai svarstė ir patį varpą pavadinti Henryko varpu, tačiau išsiaiškinus, kad varpams suteikiami vien šventųjų vardai, Vadaktų bažnyčiai dovanotas varpas vadinsis šv. Jono Pauliaus II vardu.

Varpas iš 70 metalo rūšių

Vadaktų šv. Agotos bažnyčią administruojantis Sidabravo šv. Trejybės klebonas R. Jurevičius teigė, jog dar visai neseniai į šv. Mišias Vadaktų bažnyčioje šaukė dviejų varpų skambėjimas. „Deja, vienas varpas suskilo, tad juo skambinti tapo pavojinga, o antrąjį varpą bene prieš septynerius metus niekadėjai pavogė“, – sakė kunigas. Jis pabrėžė, jog apie suskilusį ir pavogtą varpus jis papasakojo ir prieš porą metų Vadaktus lankiusiai rašytojo H. Sienkiewicziaus romane „Tvanas“ aprašytomis vietovėmis keliavusiai Lenkijos šviesuomenės delegacijai. Dvasininko nuostabai, delegacijos atstovai neseniai pranešė, jog už jų surinktas lėšas iš 70 metalo rūšių Lenkijoje išlietas varpas, skirtas Vadaktų šv. Agotos bažnyčiai.

Pasak kunigo, jis drauge su Radviliškio rajono atstovų delegacija parsivežti 560 kilogramų sveriančio varpo vyko į Seinus. Iš Lenkijos į Lietuvą varpą gabeno speciali technika, šiuo metu varpas pastatytas Vadaktų bažnyčios šventoriuje, iš kur į varpinės bokštą šį varpą įkels iš Lenkijos atvykę specialistai. Jau įkelto varpo, ant kurio išlieti Lietuvos bei Lenkijos herbai ir paties H. Sienkiewicziaus atvaizdas, šventinimas įvyks 2019-ųjų pavasarį. Kunigo R. Jurevičiaus teigimu, į Mišias Vadaktuose ateityje kvies šis vienintelis varpas, kuriam numatyta duoti šv. Jono Pauliaus II vardą. Dabartinis suskilęs varpas bus atiduotas saugoti Varniuose esančiam Žemaičių vyskupystės muziejui.