Nepavėluokite: paskutinę metų dieną viešasis transportas Vilniuje kursuos rečiau
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės įmo­nė „Su­sie­ki­mo pa­slau­gos“ skel­bia, kad dėl šven­ti­niu lai­ko­tar­piu kas­met maž­daug 30 proc. ma­žes­nių ke­lei­vių srau­tų nei įpras­tai, gruo­džio 31 die­ną vi­sų marš­ru­tų au­to­bu­sai ir tro­lei­bu­sai kur­suos pa­gal šeš­ta­die­nio tvar­ka­raš­čius. Įpras­tai va­žiuos tik 13 marš­ru­to tro­lei­bu­sai, ku­rie kur­suos pa­gal dar­bo die­nų tvar­ka­raš­tį.

Miesto gyventojų ir svečių patogumui, naktiniai 101N, 102N, 103N, 104N ir 105N maršrutų autobusai papildomai važiuos naktį iš gruodžio 31 į sausio 1 d. Pastarąją naktį į reisus išvažiuos talpesni – triašiai autobusai, kurie kursuos dažniau nei įprastai. Šių autobusų maršrutų tvarkaraščiai rasite interneto tinklalapyje.

Nuo gruodžio 31 d. 23 val. iki sausio 1 d. 1 val. bus draudžiamas transporto priemonių eismas T. Vrublevskio, Šventaragio, Barboros Radvilaitės gatvėse, skelbiama pranešime spaudai.