Marijampolės televizija – ant prekystalio
Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai po sa­vai­tės teks su­nkus­ ap­sisp­ren­di­mas – par­duo­ti VšĮ „Ma­ri­jam­po­lės te­le­vi­zi­ja“ da­li­nin­ko tei­ses, ar ­ne. Nors rea­laus pa­si­rin­ki­mo nė­ra – Lie­tu­vos įsta­ty­mai ki­to ke­lio ne­nu­ma­to.

Pagal Visuomenės informavimo įstatymą savivaldybių institucijos ir įstaigos, išskyrus mokslo ir studijų institucijas bei švietimo įstaigas, taip pat juridiniai asmenys, kurių steigėjas, dalininkas ar akcininkas yra savivaldybė, jos institucija ar įstaiga negali būti viešosios informacijos rengėjais ir jų dalyviais, taip pat negali įgaliojimo pagrindu jų valdyti. Nepaisant to, Marijampolėje vietinė televizija – vis dar po vietos merijos „sparnu“.

Tiesa, savivaldybė Marijampolės televiziją valdo netiesiogiai – o per VšĮ „Marijampolės telekinas“, kuriai nuosavybės teise ir priklauso Marijampolės televizijos dalininko teisės. Dabartinė VšĮ „Marijampolės telekinas“ 2001 m. rugsėjo 28 d. steigimo aktu iš steigėjo turto įsteigė žiniasklaidos priemonę, skirtą elektroninėmis priemonėmis perduoti informaciją Marijampolės regiono gyventojams, VšĮ „Marijampolės televizija“. Marijampolės savivaldybei priklauso 99,47 proc. „Marijampolės telekinas“ dalininkų kapitalo. Be Marijampolės televizijos, ši VšĮ dar valdo ir Marijampolės kino centrą „Spindulys“.

Situaciją Marijampolėje praėjusių metų vasarą išnagrinėjo Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Ji pasiūlė VšĮ „Marijampolės telekinas“ nuosavybės teise priklausančias VšĮ „Marijampolės televizija“ dalininko teises parduoti viešo aukciono būdu. Am dar reikia Marijampolės savivaldybės tarybos pritarimo.

Pirmoji Marijampolės televizijos laida pasirodė 1989 m. gruodžio 27 d. Nuo tada keitėsi ne tik jos laidų turinys, bet ir transliavimo kokybė. Ypač pastebimi televizijos vaizdo pokyčiai prasidėjo 2012 m., po naujų skaitmeninių technologijų įdiegimo. Atsirado galimybė Marijampolės televizijos programą matyti dar didesnėje Lietuvos teritorijoje.

Dabar TV aprėpties zonoje gyvena apie 160 tūkstančių gyventojų. Tai Marijampolės, Kalvarijos, Kazlų Rūdos savivaldybės, Vilkaviškio rajono savivaldybė , nemaža dalis Šakių, Lazdijų, Alytaus rajonų savivaldybių, Lenkijos Suvalkų regiono, ypač Punsko kraštas. Be to, Marijampolės televizijos programą retransliuoja Marijampolės, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, kitose Lietuvos vietovėse esančios kabelinės televizijos.

Marijampolės televizijoje šiuo metu dirba 3 etatiniai darbuotojai, kiekvieną darbo dieną rengiantys regiono naujienų apžvalgas, įvairias autorines laidas. Iš viso Marijampolės televizijos transliacijų ir retransliacijų vidutinė paros trukmė siekia 15 valandų.