Liūties žala sostinės dviračių takams bus likviduota per dvi savaites
Vie­nos di­džiau­sių šią va­sa­rą liū­čių sos­ti­nė­je pa­da­ri­niai lik­vi­duo­ja­mi spar­čiai, Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės su­telk­tos gau­sios pa­jė­gos dirbs ir sa­vait­ga­lį: po to, kai pra­ėju­sio penk­ta­die­nio va­ka­rą P. Vi­lei­šio gat­vė­je sti­chi­nė liū­tis iš­plo­vė 400 kub. m grun­to dvi­ra­čių ta­ke ir nu­trau­kė jo apš­vie­ti­mą, o Žvė­ry­no pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ke liū­čiai iš­kil­no­jus šu­li­nių dang­čius, ap­ga­din­ta ta­kų dan­ga, – bu­vo sku­biai su­telk­tos įvai­rios tar­ny­bos su­tvar­ky­ti pa­žeis­tas ko­mu­ni­ka­ci­jas, įreng­ti lie­taus nuo­te­kų sis­te­mą ir at­sta­ty­ti su­ar­dy­tą dan­gą.

Planuojama, kad abu takai bus visiškai sutvarkyti per dvi savaites.

Antakalnyje P. Vileišio take avarinius darbus atlieka savivaldybės įmonė UAB „Grinda“, veiksmus koordinuodama su „Vilniaus vandenų“ ir „Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklų“ specialistais. Kadangi liūtis buvo paveikusi ir aukštos įtampos elektros kabelius, vakar AB ESO įrengė specialias kabelių apsaugas (futliarus). Sunkiosios technikos darbus apsunkina lietingos oro sąlygos, tačiau dirbant ir savaitgalį, planuojama taką sutvarkyti iki kito ketvirtadienio.

Siekiant užkirsti kelią problemos pasikartojimui, P. Vileišio take nuspręsta įrengti papildomą paviršinių nuotekų surinkimo gaudytuvą (d1500 mm) ir išleistuvą (d600 mm). Ties P. Vileišio g. 31 namu bus įrengti 2 papildomi paviršinių nuotekų surinkimo latakai, kurie padės suvaldyti nuo Antakalnio – P. Širvio gatvių atitekantį didelį paviršinių nuotekų srautą. Sutankinus gruntą ir įrengus lietaus nuotekų sistemą dviračių tako ir pėsčiųjų tako dangos bus atstatytos.

Liūtis nuostolių pridarė ir Žvėryno pėsčiųjų ir dviračių take. Čia iki kitos savaitės vidurio bus tvarkoma intensyvios liūties suardyta asfalto ir trinkelių danga, tvarkomi gruntu užnešti žalieji plotai. Savivaldybė liūties padarinius įpareigojo sutvarkyti UAB „Sostinės gatvės“, kuri pagal sutartį vykdė darbus šiame objekte.