Liuteronų vyskupui – rimti kaltinimai
Par­api­jie­čiai liu­te­ro­nų vys­ku­pą Min­dau­gą Sa­bu­tį kal­ti­na pra­dan­gi­nus pa­au­ko­tą mi­li­jo­ną li­tų (290 tūkst. eu­rų), ra­šo dien­raš­tis „Lie­tu­vos ry­tas“. Į Tau­ra­gės aps­kri­ties po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tą rugp­jū­čio 3 die­ną su pra­šy­mu pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Lie­tu­vos evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų baž­ny­čios va­do­vo vys­ku­po M.Sa­bu­čio ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba krei­pė­si Vo­kie­ti­jos pi­lie­tis 72 me­tų Eduar­das Rei­cher­tas, ku­ris yra Kin­tų par­api­jos na­rys.

Jis teigė turintis įrodymų, kad 2009 metais iš JAV gyvenusio mecenato Kurto Vėliaus gavęs didelę auką M.Sabutis be Liuteronų bažnyčią valdančios Konsistorijos žinios šiuos pinigus paskolino Klaipėdos bendrovei „Marigora“, kuri po kelerių metų bankrutavo.

„Žinau, kokia šių klausimų kilmė ir iš kur tokios iniciatyvos kyla. Sinodui aš viską esu paaiškinęs“, – portalui sakė M. Sabutis.

Jis platesnį komentarą žadėjo, kai bus susipažinęs su teisėsaugai pateiktu raštu.