Lazdijų krašto partizanams – nauji paminklai
Laz­di­jų ra­jo­ne ple­čia­mas re­zis­ten­ci­nių ko­vų ir jų da­ly­vių įam­ži­ni­mas – ne­se­niai bu­vo pa­sta­ty­tas pa­mink­las Kir­ti­liš­kės kai­me Lie­tu­vos par­ti­za­nų kau­ty­nių ir žū­ties vie­to­je, kur 1949 m. sau­sio 19 d. įvy­ko Dai­na­vos apy­gar­dos Ša­rū­no rink­ti­nės Min­dau­go gru­pės bū­rio par­ti­za­nų kau­ty­nės su so­vie­ti­nių sau­gu­mie­čių da­li­niu.

Šiemet dar vienas paminklas turėtų būti pastatytas ir Lietuvos partizano Antano Janulevičiaus-Narsuolio tėviškėje Grikapalio kaime. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro direktorės Teresės Birutės Burauskaitės teigimu, šis paminklas A. Janulevičiaus-Narsuolio tėviškėje bus statomas tuomet, kai bus gauti visi reikiami dokumentai dėl kario-savanorio statuso A. Janulevičiui-Narsuoliui suteikimo.

Lazdijų rajono savivaldybė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro paprašė įrengti ir memorialinę kompoziciją prie buvusio partizanų bunkerio Bestraigiškės miške, Paserninkų kaime, kuriame 1951 m. vasario 6 d. žuvo Šarūno rinktinės vadas Juozas Jurelionis-Sakalas, skyriaus vadas Pranas Celevičius-Berželis, skyriaus vadas Pranas Majauskas-Vanagėlis, Vaclovas Pliatisas-Slapukas, Antanas Vailionis-Tėvas, Vytautas Vaivada-Garsas ir Juozas Žilionis-Strazdas, buvo suimtas Juozas Žukas-Gulbinas. Taip pat prašoma įrengti memorialinę kompoziciją ir nuolatinę partizanų bunkerio ekspoziciją Kalniškės mūšio vietoje, Gudeliškės kaime.

Memorialines kompozicijas Bestraigiškės miške ir Kalniškės mūšio vietoje bei partizanų bunkerio ekspoziciją, anot T. B. Burauskaitės, planuojama įrengti ateinančiais metais, aptarus vietų sutvarkymo projektus bei įamžinimo darbus suderinus su architektais ir kitais atsakingais specialistais.

Prieš porą metų – 2017 m. kovo 11-ąją, Lietuvos nepriklausomybės dieną, Lazdijuose buvo atidengtas paminklas Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signatarui Adolfui Ramanauskui-Vanagui atminti. Pernai rudenį, minint Lietuvos kariuomenės dieną, Seirijuose buvo atidengtas paminklas Lazdijų krašto partizanams.