Kyšius už neįgalumo nustatymą ėmusių pareigūnų byla keliauja į teismą
Šiau­lių apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­ras And­rej Mir­nyj Šiau­lių apy­gar­dos teis­mui per­da­vė vie­ną iš bau­džia­mų­jų by­lų dėl Šiau­liuo­se vei­ku­sios ko­rup­ci­nių ry­šių sis­te­mos, kai už ky­šius, tar­pi­nin­kau­jant gy­dy­to­jams, pa­cien­tams Ne­įga­lu­mo ir dar­bin­gu­mo nu­sta­ty­mo tar­ny­bos (NDNT) prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos Šiau­lių sky­riu­je bu­vo nu­sta­to­mas dar­bin­gu­mo ly­gis.

Kaltinimai dėl kyšininkavimo, sukurstymo suklastoti dokumentus ir sukčiavimo šioje byloje pareikšti buvusiai NDNT Šiaulių II teritorinio skyriaus vedėjai J. S, rašoma Šiaulių apygardos prokuratūros ir STT Šiaulių valdybos pranešime spaudai.

Teisiama bus ir korupcinėje schemoje dalyvavusi VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro bendrosios praktikos gydytoja A. Ž., kuriai kaltinimai pareikšti dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, dokumentų klastojimo ir padėjimo sukčiauti.

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Šiaulių valdybos pareigūnai, atlikę šį ikiteisminį tyrimą, nustatė, kad buvusi NDNT Šiaulių II teritorinio skyriaus vedėja J. S. iš gydytojos A. Ž. priėmė kyšius už tai, kad gydytojos pažįstamiems asmenims būtų nustatytas palankus darbingumo lygis. Duotų kyšių sumos siekia 400 eurų.

Be to, STT pareigūnai nustatė kelis atvejus, kai minėta gydytoja A. Ž. klastojo dokumentus ir padėjo sukčiauti pacientams – asmens sveikatos istorijose įrašydavo melagingas ligų diagnozes, jų pagrindu išduodavo nedarbingumo pažymėjimus, o VSDFV Šiaulių skyrius pastariesiems už nedarbingumo laikotarpius nepagrįstai mokėjo ligos išmokas. Viena iš tokių pacientų buvo NDNT Šiaulių II teritorinio skyriaus vedėja J. S.

Taip pat nustatytas ne vienas atvejis, kai gydytoja A. Ž. iš pacientų imdavo kyšius už įvairių medicininių paslaugų suteikimą, pavyzdžiui, medicinines konsultacijas, apžiūras, vaistų receptų išrašymą ir pan.

Šioje baudžiamojoje byloje įtarimai dėl gydytojos papirkimo buvo pareikšti ir pacientams. Šešiems iš jų pripažinus savo kaltę, Šiaulių apylinkės teismas 2018 m. atleido juos nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, bet skyrė baudžiamojo poveikio priemones – sumokėti įmokas į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.