Klaipėdos viešoji biblioteka bus pavadinta Imanuelio Kanto vardu
Klai­pė­dos vie­šo­ji bib­lio­te­ka bus pa­va­din­ta gar­saus fi­lo­so­fo Im­anue­lio Kan­to var­du.

Tokiam siūlymui paskutiniame šių metų posėdyje vienbalsiai pritarė Klaipėdos savivaldybės taryba.

Pasiūlymą suteikti bibliotekai I. Kanto vardą pateikė grupė asmenų, motyvuodami tuo, kad filosofo giminė iš tėvo pusės yra kilusi iš Klaipėdos krašto.

I. Kanto vardą gausiančioje bibliotekoje taip pat ketinama įkurti filosofinės minties centrą, kuriame būtų kaupiama filosofinė literatūra ir duomenų bazė, veiktų edukacijos centras, organizuojamos konferencijos, seminarai, toliau būtų vystoma I. Kanto ir kitų žymių asmenybių genealoginių tyrimų kryptis.