Klaipėdos vandenyje yra drumzlių
Uos­ta­mies­čio sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „Klai­pė­dos van­duo“ va­do­vy­bė pri­vers­ta gin­tis nuo kal­ti­ni­mų. Van­de­nį ke­ti­nan­čios bran­gin­ti įmo­nės rei­ka­lais su­si­do­mė­jo ir Klai­pė­dos me­ri­ja. Į vie­šą­ją erd­vę su­nkia­si vis nau­ja in­for­ma­ci­ja, ku­rią jos va­do­vai ko­men­tuo­ti at­si­sa­ko.

Prieš kiek laiko visus savivaldybės įmonės AB „Klaipėdos vanduo“ vadovus, valdybos ir stebėtojų tarybos narius, taip pat miesto savivaldybę pasiekė elektroninis laiškas, kuriame metami kaltinimai jos generaliniam direktoriui ir valdybos pirmininkui Leonui Makūnui nepotizmu ir neskaidria veikla.

Visos šios abejonės dėl neskaidrumo, giminių įdarbinimo, abejotinos vertės pirkimų ir teisiškai netvarkingo įmonės valdybos formavimo labai kenkia įmonės įvaizdžiui ir kelia pagrįsta klaipėdiečių pasipiktinimą

Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas „Lietuvos žinioms“ patvirtino žinąs šią informaciją. „Siekiant savivaldybės valdomų įmonių veiklos skaidrumo, Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba periodiškai atlieka planinius įmonių veiklos auditus. Šiuo metu kaip tik yra atliekamas AB „Klaipėdos vanduo“ veiklos auditas, kurio tikslas – įvertinti, ar AB „Klaipėdos vanduo“ valdysena ir darbo organizavimo sistema užtikrina skaidrią ir efektyvią veiklą. Kontrolės ir audito tarnybai perduotas ir šis anoniminis laiškas“, – teigia meras.

Pačios įmonės „Klaipėdos vanduo“ vadovybė į žurnalisto raštu pateiktus klausimus atsakyti nesiteikė. Nei vienas iš skunde minimų asmenų – generalinis direktorius L. Makūnas, stebėtojų tarybos pirmininkas Artūras Šulcas, valdybos narys Tomas Eikinas savo komentarų nepateikė.

Tuo tarpu, laiške, kuris mero tvirtinimu perduotas ir auditui, pažerta nemažai rimtų kaltinimų. LŽ žurnalistas L. Makūno ir kitų minėtų įmonės vadovų teiravosi:

– Ar atitinka tikrovę teiginys, kad įmonėje dirba daug L. Makūno giminių ir artimųjų? Kiek konkrečiai ir ar tame neįžiūrimos nepotizmo apraiškas?

– Kokia psichologų įmonė, kuriais kasmet mokama po 10 000 eurų už darbuotojų testavimą, mimima laiške ir ar įmonei tikrai naudingos jos paslaugos?

– Ką jie gali pasakyti apie šlapio dumblo deginimą, kurį pasak laiško autoriaus, vykdo įmonė „Fortum Klaipėda“? „Klaipėdos vandens“ valdybos narys Tomas Eikinas yra „Fortum Klaipėda“ vadovas. Įmonės susijusios komerciniais ryšiais, tačiau T. Eikinas nurodomas, kaip neva nepriklausomas valdybos narys.

Įmonės generalinis direktorius L. Makūnas telefonu LŽ žurnalistui pareiškė, kad nemato reikalo komentuoti anoniminių skundų.

L. Makūnas, LŽ žiniomis, jau yra pareiškęs, kad trauksis iš pareigų iki metų pabaigos arba kai jam bus surasta pamaina.

Nepriklausomas

Valdybos nario T. Eikino tylėjimas taip pat suprantamas. Prieš kiek laiko „Lietuvos žinios“ jau rašė apie tai, kad „Klaipėdos vandens“ valdyba formuojama nepaisant galiojančių teisės aktų reikalavimų. Padėtis mažai kuo pasikeitė, nes „nepriklausomas“ valdybos narys galimai neatitinka nepriklausomumo kriterijų.

T. Eikino vadovaujama UAB „Fortum Klaipėda“ pusantrų metų degina AB „Klaipėdos vanduo“ sausintą dumblą, abi šios bendrovės laikomos turinčios verslo ryšių ir interesų – UAB „Fortum Klaipėda“ yra paslaugų teikėjas bendrovei AB „Klaipėdos vanduo“ ir iš šios savivaldybės kontroliuojamos bendrovės gauna pajamų. Tai gali reikšti reiškia teisės aktuose numatytų valdybos narių nepriklausomumo kriterijų pažeidimą. Mat Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų bendrovių tvarkos apraše (patvirtintas Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016–01–28 sprendimu) numatyti nepriklausomumo kriterijai savivaldybės kontroliuojamos bendrovės valdybos nariams. Vienas iš kriterijų nustatant, ar savivaldybės kontroliuojamos bendrovės valdybos narys yra nepriklausomas – valdybos narys negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs svarbių verslo ryšių su ta savivaldybės kontroliuojama bendrove.

Turinčiu verslo ryšių laikytinas subjektas, kuris yra svarbus prekių arba paslaugų teikėjas (įskaitant finansines, teisines ir konsultacines paslaugas), reikšmingas klientas ar organizacija, kuri gauna reikšmingų įmokų iš savivaldybės kontroliuojamos bendrovės (Aprašo 20.5 papunktis).

Tai patvirtina Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktorius Saulius Budinas savo rašte, adrestuotame įmonės stebėtojų tarybai. Jame prašoma kuo skubiau, „bet ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų ištaisyti susidariusią situaciją ir pakeičiant valdybos narį Tomą Eikiną į sekantį atrinktą nepriklausomą kandidatą į valdybos narius“.

LŽ žurnalistui pavyko gauti tik vieno iš „Klaipėdos vandens“ valdybos narių, prieš kelis mėnesius paskirto Dainiaus Budrio komentarą.

„Visos šios abejonės dėl neskaidrumo, giminių įdarbinimo, abejotinos vertės pirkimų ir teisiškai netvarkingo įmonės valdybos formavimo labai kenkia įmonės įvaizdžiui ir kelia pagrįsta klaipėdiečių pasipiktinimą, nes nuo 2019 metų sausio 1 dienos kyla vandens kaina. To, mano nuomone, tikrai galima būtų išvengti – vidinių rezervų įmonėje tikrai yra. O dėl valdybos, tai kolegos T. Eikino atveju tikrai rinkčiausi vieną iš dviejų kėdžių,“ – sakė valdybos narys.

Miesto tarybos narė Nina Puteikienė teigia netikinti, kad įmonė dar gali susitvarkyti „iš vidaus“. Viskas, pasak jos, per daug įsisenėję. Anot N. Puteikienės, yra ydinga pati savivaldybės įmonių veiklos organizavimo tvarka: „Įmonėms iškeltas reikalavimas siekti pelno, o kaip tai jos daro, „prižiūri“ partijos draugai.“