Klaipėdos savivaldybei už diskriminaciją teks susimokėti 22 tūkst. eurų
Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba sky­rė 22 tūkst. eu­rų bau­dą Klai­pė­dos val­džiai – sa­vi­val­dy­bė nu­baus­ta už jos val­do­mos bend­ro­vės „Gat­vių apš­vie­ti­mas“ pri­vi­le­gi­ja­vi­mą, kai jai be kon­kur­so bu­vo pa­ti­kė­ta pri­žiū­rė­ti mies­to gat­vių ir ki­tų vie­šų­jų erd­vių apš­vie­ti­mo tink­lus.

2016 metais inicijuotą tyrimą atlikusi Konkurencijos taryba nustatė, kad savivaldybė tokiu būdu diskriminavo kitas įmones. Pastaroji įpareigota per 3 mėnesius sutartį nutraukti ir paskelbti naują konkursą, pranešė taryba.

Be to, 2015 metais taryba nustatė, kad Klaipėdos valdžia privilegijavo kai kurias maršrutinių taksi bendroves ir nurodė nutraukti 2012 metais sudarytas sutartis su bendrovėmis „Audresta“, „Aštuoniukė“, „Devintoji banga“, „Aisčiai“ ir „Dešimtasis maršrutas“.