Kėdainiuose bus pagerbtas pirmojo Nepriklausomybės kovose žuvusio savanorio atminimas
Va­sa­rio 9 d. Tau­čiū­nų kai­me (Kė­dai­nių r.) vyks ren­gi­niai, skir­ti Lie­tu­vos Ne­prik­lau­so­my­bės ko­vų at­mi­ni­mo me­tams, Pir­mų­jų Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės kau­ty­nių 100-me­čiui ir Pir­mo­jo Ne­prik­lau­so­my­bės ko­vo­se žu­vu­sio Lie­tu­vos sa­va­no­rio Po­vi­lo Luk­šio žū­ties 100-osioms me­ti­nėms pa­mi­nė­ti. Ren­gi­niuo­se da­ly­vaus Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės va­das ge­ne­ro­las lei­te­nan­tas Jo­nas Vy­tau­tas Žu­kas, ki­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų at­sto­vai, Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Gar­bės sar­gy­bos kuo­pos ka­riai, vi­suo­me­nė.

Renginio vasario 9 d. programa

11.00 val. Atminties valanda. Restauruoto paminklo, skirto Povilo Lukšio atminimui, šventinimas (Taučiūnų kaimas, Vilainių seniūnija);

12.00 val. Šv. Mišių auka už Lietuvos karius, savanorius, šaulius, Laisvės gynėjus Šv. Jurgio bažnyčioje;

Po mišių (Didžioji g. – J. Basanavičiaus g.) paradinė karių, šaulių, LKKS sąjungos savanorių ir bendruomenės eisena į Dotnuvos g. kapines;

13.30 val. Povilo Lukšio (1886−1919) atminimo pagerbimas Kėdainių miesto Dotnuvos g. kapinėse;

Jaunųjų šaulių pasižadėjimas

15.00 val. Kėdainių kultūros centre renginys „Tėvynei pašaukus“, skirtas 1919 m. Nepriklausomybės kovose su bolševikais kritusiems Lietuvos kariams, savanoriams bei šauliams pagerbti ir pirmosioms kautynių pergalėms pagarsinti;

Istoriniai pranešimai;

Šventinis koncertas;

Dalyvaus: Lietuvos kariuomenės karinių oro pajėgų karinis orkestras, Kėdainių bendrojo ugdymo mokyklų mėgėjų meno kolektyvai, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras AIDAS;

Taučiūnuose vyks interaktyvios veiklos, veiks karinės technikos ir ginkluotės paroda.

Kėdainių kautynės – tai 1919 metais vasario 8–10 dienomis vykusios kovos tarp Lietuvos nepriklausomybę gynusios Lietuvos kariuomenės ir į mūsų šalį įsiveržusių sovietinės Rusijos kariuomenės dalinių. Į Lietuvos teritoriją įsibrovusios sovietų kariuomenės tikslas buvo užimti tuometę mūsų šalies sostinę Kauną, į kurį veržtasi per Alytų bei Kėdainius. Užimti nepriklausomos Lietuvos sostinę sutrukdė ties Kėdainiais vykusios kovos, per kurias su bemaž 1000 sovietų karių susirėmė 200 Lietuvos savanorių, talkinamų Vokietijos kariškių, ir nugalėjo sovietinės Rusijos kovotojus.

Vykstant kovoms ties Kėdainiais, vasario 9-ąją žuvo Lietuvos kariuomenės savanoris Povilas Lukšys, kurio atminimas įamžintas jo žūties vietoje Kėdainių rajone Taučiūnuose.

Jaunos Lietuvos kariuomenės, nors negausios ir menkai aprūpintos, tačiau atrėmusios puolimus ir apgynusios Lietuvos nepriklausomybę, žygdarbiams paminėti Lietuvos Respublikos Seimas 2019 metus paskelbė Nepriklausomybės kovų atminimo minėjimo metais. Plačiau apie renginius