Kauniečiai už kai kurias komunalines paslaugas gaus vieną bendrą sąskaitą
 Ke­tu­rios Kau­no sa­vi­val­dy­bės įmo­nės šiukš­les ve­žan­ti ir ap­lin­ką tvar­kan­ti „Kau­no šva­ra“, ši­lu­mos ir van­dens tie­kė­jai „Kau­no ener­gi­ja“ bei „Kau­no van­de­nys“, ir dau­gia­bu­čius ad­mi­nis­truo­jan­tis „Kau­no bu­tų ūkis“ gy­ven­to­jams už pa­slau­gas nuo va­sa­ros siųs vie­ną bend­rą sąs­kai­tą, sek­ma­die­nį pra­ne­šė Lie­tu­vos ra­di­jas.

Tikimasi, kad nuo birželio, gyventojams šių įmonių sąskaitos atkeliaus viename voke.

Dabar šios įmonės siunčia keturias atskiras sąskaitas,kurios gyventojus pasiekia skirtingomis dienomis.

Iniciatyvos autoriai sako, kad taip sutaupys ne tik kauniečiai, bet ir pačios įmonės – maždaug 100 tūkstančių eurų per metus.

Mokantys už paslaugas internetu, už visas paslaugas galės atsiskaityti vienu mokėjimu.