Kaunas turės savo partizanų alėją
2019 me­tų va­sa­rio 16-ąją bus mi­ni­mos ne tik Vals­ty­bės at­kū­ri­mo 101-osios, bet ir 70-osios Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio (LLKS) dek­la­ci­jos pa­si­ra­šy­mo me­ti­nės. Dek­la­ra­ci­ją pa­si­ra­šė LLKS Ta­ry­bos Pre­zi­diu­mo pir­mi­nin­kas Jo­nas Že­mai­tis-Vy­tau­tas, Ta­ry­bos na­riai – Alek­sand­ras Gry­bi­nas-Faus­tas, Vy­tau­tas Gu­žas-Kar­das, Juo­zas Ši­bai­la-Me­rai­nis, Bro­nis­lo­vas Lie­sis-Nak­tis, Leo­nar­das Gri­go­nis-Už­pa­lis, Adol­fas Ra­ma­naus­kas-Va­na­gas, Pe­tras Bart­kus-Žad­gai­la.

1999 m. šis dokumentas pripažintas Lietuvos valstybės tęstinumui reikšmingu teisės aktu, 2010 m. Laisvės kovos sąjūdžio deklaraciją pasirašiusiems aštuoniems partizanams suteiktas signatarų statusas, o vėliau dviems vadams – Jonui Žemaičiui-Vytautui ir Adolfui Ramanauskui-Vanagui – Valstybės vadovų, rašoma pranešime spaudai.

Minint šią sukaktį, itin svarbią valstybingumo išsaugojimui, Lietuvos širdyje – Kaune bus atidaryta Partizanų alėja įamžinanti visas partizanų apygardas iš kurių vadai ir atvyko į Minaičius pasirašyti deklaracijos, nes paminklų kompozicijos, įamžinančios visas partizanų apygardas vienoje vietoje Lietuvoje vis dar nėra. Tai pagarbos ir padėkos ženklas visiems daugiau nei 20 tūkst. miško brolių, kovojusių už Lietuvos Nepriklausomybę.

Kaip sakė Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos, inicijavusios šį projektą, valdybos pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė: „2010 m. Kauno Senosiose kapinėse (Ramybės parke) buvo pastatytas paminklas „Žuvusių už Lietuvos laisvę Motinoms“, o kartu buvo paruoštas ir Partizanų alėjos projektas, kuris turėjo įamžinti visas partizanų apygardas, veikusias Lietuvoje ir vesti nuo Vytauto prospekto paminklo link pro Kauno Tremties ir rezistencijos muziejų, tačiau dėl lėšų stokos ir biurokratinių kliūčių šis projekto etapas nebuvo įgyvendintas iki šiol. Alėją sudaro 10 stelų: viena įvadinė ir devynios, kuriose įrašyti apygardų pavadinimai bei veikimo metai. Alėjos projekto autorius architektas prof. Jonas Anuškevičius, kartu su kolegomis sukūręs ir paminklą, žmonių dažnai vadinamą „Partizanų motina“. Alėjos projektas įgyvendintas laimėjus konkurse „Kauno akcentai“ bei žmonių aukotomis lėšomis.“

„Partizanų alėjos“ atidarymas ir LLKS Tarybos Deklaracijos 70-mečio minėjimas vyks vasario 16 d. 14 val. Kauno Senosiose kapinėse.