Joniškio valdžiai – kaltinimai nepagarba kunigų kapams
Už eu­ro­pi­nes, Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos ir Jo­niš­kio ra­jo­no biu­dže­to lė­šas Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios šven­to­riu­je nu­ties­ti ta­kai – sa­va­va­liš­ka sta­ty­ba. Tai įro­džiu­si šio ra­jo­no po­li­ti­kė Jo­niš­kio val­džią kal­ti­na pi­ni­gų švais­ty­mu ir šven­to­riu­je pa­lai­do­tų ku­ni­gų ka­pų nie­ki­ni­mu.

Joniškio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonui Eduardui Semaškai paprašius, o Joniškio rajono vadovams nurodžius, naujus takus šios bažnyčios šventoriuje nutiesę statybininkai privalės juos išardyti. Taip nutarė Kultūros paveldo departamento (KPD) bei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) specialistai. Jie nustatė, kad šie takai – savavališka statyba.

Patuštins biudžetą

Joniškio rajono tarybos narė Rimantė Misiūnienė „Lietuvos žinioms“ prisipažino apstulbusi, kai vaikščiodama bažnyčios šventoriumi pamatė, jog atsiradus naujiems takams kunigų kapai atsidūrė lomoje. „Esu statybos inžinierė ekonomistė, tad iškart suvokiau, kad šventoriuje tiesiant takus mažų mažiausiai buvo padaryta klaida“, – sakė ji. R. Misiūnienė teigė negalinti susitaikyti su nepagarba mirusiesiems, jų kapų niekinimu.

Savo pastabas dėl netinkamai tvarkomo šventoriaus ji iškart perdavė Joniškio rajono vadovybei. „Deja, buvo pasišaipyta, esą nemoku skaityti brėžinių ir apskritai neišmanau statybų reikalų“, – sakė R. Misiūnienė. Cinišką požiūrį pajutusi politikė išsiuntė raštus Vyriausybės kanceliarijai, KPD, VTPSI. Ji akcentavo, kad už savavališką statybą Joniškio rajono savivaldybei bus skirta bauda, kurią teks mokėti visiems joniškiečiams.

Savavališkai nutiestus Joniškio bažnyčios šventoriaus takus teks ardyti.

Reikės ieškoti palaikų

KPD Šiaulių teritorinio padalinio vedėjas Rytis Budrys „Lietuvos žinioms“ patvirtino, jog takai Joniškio bažnyčios šventoriuje nutiesti savavališkai, neturint projekto, kuris rengiamas ir tvirtinamas atlikus archeologinius tyrimus. „Kaip žinoma, archeologiniai tyrimai yra brangūs, tad Joniškio bažnyčios šventoriuje, motyvuojant patogumu žmonėms, takai nutiesti neatlikus tokių tyrimų“, – sakė jis. R. Budrys pridūrė, jog takai privalės būti išardyti, o kad būtų nutiesti nauji, reikės atlikti archeologinius tyrimus. Jei bus rasta žmonių palaikų, juos teks perlaidoti ir tik tuomet bus galima rengti projektą naujiems takams tiesti.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Artūras Pališkevičius teigė, jog takai bažnyčios šventoriuje atsirado tenkinant žmonių poreikius – kad būtų patogiau patekti į bažnyčią per šonines jos duris. Jo tikinimu, būtent to prašęs bažnyčios klebonas E. Semaška. „Ėmusis statybos ar net remonto dažnai iškyla įvairių niuansų, pirminiai planai keičiasi, atsiranda korekcijų. Taip atsitiko ir tvarkant Joniškio bažnyčios šventorių“, – aiškino administracijos direktoriaus pavaduotojas. Jis sakė, jog statybos inspektorių savivaldybei skirtą baudą yra pasirengęs apmokėti iš savo kišenės.

Klebonui skaudu

Klebonas E. Semaška tvirtino, kad šventoriuje nutiesus naujus takus kunigų kapai nenukentėjo, o R. Misiūnienės teiginį apie jiems parodytą nepagarbą įvertino kaip politikavimą. Dvasininkas pabrėžė, kad Joniškio rajono valdžia lėšų bažnyčioms skiria labai mažai. „Kai buvo imtasi tvarkyti centrinę Joniškio miesto dalį, iš pradžių net nenorėta skirti pinigų pačiame centre esančios bažnyčios šventoriui tvarkyti“, – sakė jis.

Klebonas tikino, jog teko nemažai įrodinėti, kad būtina tvarkyti sovietmečiu sudarkytą Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios šventorių. Pasak E. Semaškos, dalies šventoriaus nebeliko per karą jame ėmus laidoti sovietų karius. Atkūrus nepriklausomybę, sovietų karių kapai iš Joniškio centro buvo iškelti, tačiau šventoriaus dalies bažnyčia nebeatgavo, dabar buvusio šventoriaus vietoje nutiesta gatvė. „Noriu pabrėžti, kad dėl dabartinio šventoriaus sutvarkymo pretenzijų neturiu, naujaisiais takais džiaugiasi visi lankantieji bažnyčią. Mums gaila ir skaudu, kad jie bus ardomi“, – kalbėjo dvasininkas.