Įžeidusiam partizanų vado atminimą – nepalankus teismo sprendimas
Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys Via­čes­la­vas Ti­to­vas su­lau­žė prie­sai­ką, kai ap­kal­ti­no par­ti­za­nų va­dą Adol­fą Ra­ma­naus­ką-Va­na­gą ne­kal­tų ci­vi­lių žu­dy­mu, pir­ma­die­nį pa­skel­bė Lie­tu­vos vy­riau­sia­sis ad­mi­nis­tra­ci­nis teis­mas.

Jis vertino V. Titovo pasisakymą, kad A. Ramanauskas-Vanagas yra atsakingas už 8 tūkst. civilių žūtis.

„Paskleisdamas tokias melagingas žinias atsakovas šioje byloje nevykdė kiekvienam politikui keliamų reikalavimų atlikti pareigas tinkamai, sąžiningai, laikantis Konstitucijos ir įstatymų“, – sakė bylą nagrinėjusios teisėjų kolegijos pirmininkas Gintaras Kryževičius.

Pasak teisėjo, V. Titovas „apšmeižė A. Ramanauską – Vanagą, jo atminimą ir sukėlė neigiamų padarinių dar gyvų jo šeimos narių garbei ir orumui“.

Tai pirmas atvejis, kai apkaltos bylą nagrinėjęs LVAT priėmė nepalankų sprendimą atsakovui.

V. Titovas teigia, kad yra persekiojamas už nuomonę, nesutampančia su oficialia valstybės pozicija dėl partizaninio pasipriešinimo sovietams po Antrojo pasaulinio karo.

Tačiau teismas paskelbė, jog žodžio laisvė nėra absoliuti.

„Saviraiškos laisvė nėra neribota. Ji gali būti ribojama, tačiau tai turi būti daroma demokratinės valstybės saugomam gėriui užtikrinti, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės“, – kalbėjo G. Kryževičius.

„Šiuo atveju mes pripažinome, kad atsakovas šioje byloje be teisėto pagrindo ginasi saviraiškos laisvės teisėmis“, – pridūrė jis.

V. Titovas tvirtino, kad pasisakydamas apie A. Ramanauską-Vanagą rėmėsi sovietų teismo sprendimu, tačiau istorikai pabrėžia, kad tiriant partizanų veiklą negalima remtis vien jų budelių – KGB bylomis.

Teismo nutartyje teigiama, kad „atsižvelgiant į savivaldybės tarybos nariui keliamus aukštesnius veiklos, atsakomybės, etikos ir profesionalumo standartus, savivaldybės tarybos narys turi būti gerai informuotas ir priimdamas sprendimus žinoti visą sprendžiamo klausimo kontekstą bei neapsiriboti selektyviais bei vienpusiškais duomenimis“.

LVAT taip pat paskelbė nenustatęs procedūrinių pažeidimų, kai apkalta V. Titovui buvo inicijuojama Klaipėdos miesto savivaldybės taryboje.

Teismui skelbiant išvadą posėdyje nedalyvavo nei V. Titovas, nei Klaipėdos savivaldybės atstovai.

LVAT sprendimas atveria kelią V. Titovo apkaltai. Ji įvyks, jeigu už politiko pašalinimą iš uostamiesčio tarybos pasisakys du trečdaliai visų tarybos narių.