Įamžinti nužudyti Lietuvos ministrai
Uk­mer­gės ra­jo­ne ku­ni­go Al­fon­so Sva­rins­ko įkur­ta­me Di­džio­sios ko­vos apy­gar­dos par­ti­za­nų par­ke ati­deng­tas 18 pa­mink­lų me­mo­ria­las, skir­tas so­vie­tų nu­žu­dy­tiems Lie­tu­vos Res­pub­li­kos mi­nis­trams, šiais par­ei­gas ėju­siems 1918–1940 me­tais.

Lanku sustatyti, tad ministrų kabinetą primenantys 17 kryžių ir vienas ženklas su Dovydo žvaigžde įamžino sovietų nukankintus pirmosios Lietuvos respublikos ministrus, mūsų šaliai tarnavusius 1918–1940 metais. Šis memorialas pastatytas Ukmergės rajone, Kadrėnuose, ypač gražioje vietoje, kurioje gausu paminklų, bylojančių apie tai, kiek daug aukų sudėta ant Lietuvos laisvės aukuro. Visuomenei pristatytas bei pašventintas šis paminklas šiandien, rugpjūčio 25-ąją.

Tautos vienybės ženklas

Ukmergės rajono savivaldybės meras Rolandas Janickas, kuriam buvo patikėta vadovauti paminklo pastatymo iniciatyvinei grupei, į paminklo pristatymą gausiai susirinkusiems žmonėms pabrėžė, jog turėti šį sušaudytiems ministrams skirtą atminties ženklą – ilgametė Didžiosios kovos apygardos partizanų parko įkūrėjo, monsinjoro Alfonso Svarinsko svajonė. Meras pasidžiaugė, jog amžinybėn išėjusio kunigo svajonė išpildyta būtent šiemet, Lietuvai švenčiant Nepriklausomybės 100-metį. R. Janickas priminė, jog be Ukmergės rajono savivaldybės ir šalies vyriausybės, parėmusių memorialo sukūrimo ir jo pastatymo darbus, asmeninėmis lėšomis prie paminklo sukūrimo prisidėjo ir 8729 šeimos bei pavieniai asmenys. „Dirbta trejus metus ir štai memorialą turime. Jis – mūsų tautos vienybės ženklas“, – sakė meras.

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis sakė, jog patriotu neįmanoma būti paskirtu, juo galima tik tapti pačiam. Seimo vadovas pabrėžė, jog visi tie 18 ministrų patriotais buvo. Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius teigė, jog visi sušaudytieji ministrai gyvybės neteko tik todėl, kad mylėjo Lietuvą, dirbo jai. „Šis memorialas yra vieta, kurią aplankius dera pagalvoti ne tik apie tuos, kurie žuvo dėl tautos idealų, bet ir apie tai, kas esame mes, kur einame, ką turime“, – sakė L. Linkevičius. Ukmergės rajono garbės pilietis Vygaudas Ušackas priminė, jog laisvė nėra duotybė, tad ją reikia saugoti, už ją kovoti.

Atvežė kančių žemės

Memorialo vietoje buvo įbetonuotos dvi kapsulės žemės, atvežtos iš masinės kapavietės, esančios netoli Jekaterinburgo. Būtent toje kapavietėje buvo užkasami sovietų nužudyti Sverdlovsko (dabar šis miestas vadinamas Jekaterinburu) lagerio politiniai kaliniai. Žemės kapsulėms parūpinusi Ana Pastuchova, vadovaujanti Jekaterinburge veikiančiai organizacijai „Memorial“, susirinkusiesiems priminė, jog toje masinėje kapavietėje buvo sumesti įvairių tautų kovotojų už laisvę kūnai ir pakvietė gerbti visų, siekusiųjų laisvės, atminimą. 17 kryžių, skirtų lietuviams, dirbusiems ministrais, pašventino vyskupas Sigitas Tamkevičius.

Mišias už laisvės kovotojus Didžiosios kovos apygardos partizanų parke aukojęs Kauno arkivyskupijos arkivyskupas Lionginas Virbalas pabrėžė, jog prasminga atminti tuos, kurie dirbo dėl Tėvynės gerovės. Arkivyskupas priminė, jog valstybę kuria visi jos piliečiai, bet kūrimo darbe ypač daug priklauso nuo tų, kurie imasi iniciatyvos bei atsakomybės už kitus. Jis priminė, jog žodis „ministre“ lotynų kalboje reiškia tarną, dirbantį kitiems. „Tarpukariu tarnaudami žmonėms mūsų valstybės vadovai daug padarė, kad Lietuva pakiltų, tad atėję okupantai nepajėgė sunaikinti mūsų tautos dvasios“, – konstatavo arkivyskupas L. Virbalas.

Pasibaigus mišioms, partizanų parke vyko lietuviškų dainų ir muzikos festivalis, o jį pristatydamas Ukmergės rajono meras išreiškė viltį, jog ateityje Didžiosios kovos apygardos partizanų parke vyks patriotinių dainų festivalis. „Kunigas A. Svarinskas svajojo, kad jo įkurtas parkas būtų gyvas, jame lankytųsi žmonės. Manau, kad parkas ateityje tokiu ir taps“, – vylėsi meras.

Štai šie ministrai įamžinti memoriale:

1. Petras Aravičius (1887–1942) – Vidaus reikalų ministras

2. Kazys Bizauskas (1892–1941) –Švietimo ministras

3. Julius Čaplikas (1886–1941) – Vidaus reikalų ministras

4. Voldemaras Vytautas Čarneckis (1893–1942) – Užsienio reikalų ministras

5. Pranas Dovydaitis (1886–1942) – Ministras pirmininkas

6. Antanas Endziulaitis (1895–1942) – Vidaus reikalų ministras

7. Balys Giedraitis (1890–1942) – Krašto apsaugos ministras

8. Kazys Jokantas (1880–1942) – Švietimo ministras

9. Jonas Masiliūnas(1899– 1942) – Susisiekimo ministras

10. Juozas Papečkys (1890–1942) – Krašto apsaugos ministras

11. Vytautas Petrulis ( 1890–1941) – Ministras pirmininkas, Finansų ministras

12. Steponas Rusteika (1887–1941) –Vidaus reikalų ministras

13. Kazys Skučas (1894–1941) – Vidaus reikalų ministras

14. Zigmas Pranas Starkus (1892–1942) – Vidaus reikalų ministras

15.Jonas Sutkus (1893–1942) – Finansų ministras

16. AntanasTamošaitis (1894–1941) – Teisingumo ministras

17. Jokūbas Vygockis(1857–1941) – Ministras „be portfelio“ žydų reikalams

18. Augustinas Povilaitis (1900–1941) – Valstybės saugumo departamento direktorius