Gedimino kalno tvarkymas tiekėjų nevilioja
Pra­ėju­sių me­tų an­tro­je pu­sė­je bu­vo pa­skelb­ta vie­ša rin­kos kon­sul­ta­ci­ja bei vyk­do­mas vie­ša­sis pir­ki­mas, ku­riuo siek­ta at­rink­ti pro­jek­tuo­to­ją vi­so Ge­di­mi­no kal­no komp­lek­si­niam tvar­ky­bos dar­bų pro­jek­tui par­eng­ti ir rei­ka­lin­giems ty­ri­mams at­lik­ti, tei­gia­ma Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio mu­zie­jaus pra­ne­ši­me spau­dai.

Praėjusių metų antroje pusėje buvo paskelbta vieša rinkos konsultacija bei vykdomas viešasis pirkimas, kuriuo siekta atrinkti projektuotoją viso Gedimino kalno kompleksiniam tvarkybos darbų projektui parengti ir reikalingiems tyrimams atlikti.

Nors paskelbtu viešu tarptautiniu pirkimu susidomėjo bent 12 potencialių tiekėjų, buvo sulaukta tik vieno pasiūlymo. Pirkime nedalyvavo nei viena tarptautinė įmonė. Toks menkas Lietuvos bei tarptautinių įmonių aktyvumas vykusiame konkurse neleido įsitikinti, jog tvarkybos darbų projektas bus parengtas pasiremiant moderniais sprendimais, pasiūlant racionaliausią tyrimų apimtį, bei efektyviausią, atsižvelgiant į objekto specifiką, tvarkybos darbų metodą.

Atsižvelgus į per didelę gauto pasiūlymo kainą, pirkimas buvo nutrauktas ir vienintelį pasiūlymą pateikęs tiekėjas buvo pakviestas į derybas dėl mažesnės pasiūlytos kainos. Jų metu įvertinus abiejų pusių galimybes ir atsižvelgiant į tai, kad mažesnė pasiūlymo kaina būtų galima tik pakeitus siūlomus techninius sprendinius, nutarta, kad derybos pasibaigė be rezultato ir pirkimas paskelbtas neįvykusiu.