Deklaracijos 70-metis – su pabūklo salvėmis
Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, Mi­nai­čiuo­se, ren­gia­ma­si iš­kil­min­gai pa­mi­nė­ti 1949 me­tų va­sa­rio 16 die­ną par­ti­za­nų va­dų pa­si­ra­šy­tos Lie­tu­vos lais­vės ko­vos są­jū­džio dek­la­ra­ci­jos 70-me­tį.

Prieš 70 metų į suvažiavimą susirinkę visos Lietuvos partizanų apygardų atstovai paskelbė įkuriantys vieną pasipriešinimo organizaciją – Lietuvos laisvės kovos sąjūdį (LLKS) – ir priėmė politinę deklaraciją, kurioje konstatuota, jog LLKS taryba yra aukščiausiasis tautos politinis organas, vadovaujantis politinei ir karinei tautos išlaisvinimo kovai, kad būtų atkurta nepriklausoma demokratinė respublika. Masinis ginkluotas pasipriešinimas tapo gerai organizuota karine struktūra, vykdančia Lietuvos valstybės savigyną prieš agresorę – Sovietų Sąjungą. 1999-aisiais Seimas priėmė įstatymą „Dėl Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Tarybos 1949 metų vasario 16 dienos deklaracijos“ ir paskelbė šią deklaraciją Lietuvos teisės aktu.

Aštuonių Lietuvos partizanų vadų priimtos LLKS deklaracijos 70-ųjų metinių minėjimą šio dokumento pasirašymo vietoje – Minaičiuose – organizuoja Krašto apsaugos ministerija (KAM), Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras (LGGRTC) bei Radviliškio rajono savivaldybės administracija. Deklaracija buvo pasirašyta mažyčiame bunkeryje, įrengtame po ūkininko Stanislovo Mikniaus svirnu. Todėl dabar, švenčiant šio dokumento 70-ąsias pasirašymo metines, daug dėmesio bus skiriama atstatytam bunkeriui, bandoma pavaizduoti, kas jame vyko tą svarbią mūsų valstybei dieną.

Giedojo himną

Praėjusių metų vasarą amžinybėn išėjusi Julijona Mikniūtė-Petrėnienė, kurios tėvų sodyboje įrengtame bunkeryje partizanų vadai priėmė LLKS deklaraciją, „Lietuvos žinioms“ yra sakiusi, kad bunkeris – po svirnu. Šioje patalpoje ūkininkas laikydavo grūdus ir daržoves. Kovotojai, tėčiui leidus, išsikasė slėptuvę per kelias dienas dar 1948-aisiais. Partizanų vadai į bunkerį įsikėlė prieš pat 1949 metų vasario 16-ąją, atėję iš netolimame Balandiškių kaime buvusios sodybos, į kurią susirinkę iš įvairių šalies vietų aptarinėjo tolesnę pasipriešinimo sovietams kovos eigą ir kūrė LLKS deklaracijos tekstą. J. Mikniūtė-Petrėnienė pasakojo, kad pasirašant deklaraciją kaip liudininkas buvo pakviestas jos tėvas S. Miknius. Vėliau ūkininkas teigė, jog priėmę dokumentą partizanų vadai sugiedojo Lietuvos himną. „Gana greitai visi deklaraciją pasirašę signatarai, jauni vyrai, žuvo kovodami arba buvo išžudyti okupantų. Jauniausiam buvo 27-eri, vyriausiam – 44 metai“, – tuomet prisiminė J. Mikniūtė-Petrėnienė.

Aštuonių Lietuvos partizanų vadų pasirašytos Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio deklaracijos 70-ųjų metinių minėjimą organizuoja Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centras bei Radviliškio rajono savivaldybės administracija.

Šiuo metu į atstatytą Minaičių slėptuvę-bunkerį lankytojus įleidžia Pašušvio kultūros namų specialistė Rima Juozaitienė. Nors Minaičiai, anot jos, yra tikras užkampis, į kurį veda dulkėti, gruoblėti, neasfaltuoti keliai, bunkerį aplanko išskirtinai daug smalsuolių. „Pastaraisiais metais labai jaučiamas žmonių susidomėjimas laisvės kovų istorija“, – tvirtino R. Juozaitienė. Iš lankytojų reakcijos specialistė mato, kokį didžiulį įspūdį jiems daro muziejus. Stulbina pati po žeme įrengta slėptuvė, kurioje buvo pasirašytas vienas svarbiausių dokumentų, bylojusių apie tai, kad mūsų tauta siekia būti laisva ir nepripažįsta jokios okupacijos.

Rengiama šventė

Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis „Lietuvos žinioms“ teigė, jog šios vietos, kaip ir pačios deklaracijos, svarbą suvokia visi, atvykstantys į Minaičius švęsti čia rengiamų šio dokumento pasirašymo minėjimų. „Jau nebežinau, kiek kartų iš aukščiausių valstybės vadovų esu girdėjęs pažadų išasfaltuoti į Minaičius vedančius kelius. Deja, tai vis dar tebėra pažadai“, – apgailestavo meras. Bet žmonės, kaip pridūrė rajono vadovas, net ir blogais keliais nuolat atvyksta į LLKS deklaracijos sudarymo vietą. „Ypač daug jų tikimės sulaukti vasario 16-ąją, kai bus švenčiamos dokumento pasirašymo 70-osios metinės“, – vylėsi A. Čepononis.

Pasak mero, šiemet minint deklaracijos 70-metį šventė turėtų būti dar gyvesnė ir gausesnė negu ankstesnės. Jis vardijo, kad veiks parodos, partizaninio gyvenimo rekonstrukcijos, pirmąkart bus iššautos trys pabūklo salvės. KAM Protokolo skyriaus vedėja Salvina Taukinaitienė atskleidė, jog į šventę atvyks daug kariuomenės atstovų, virš vietovės skris karo lėktuvai, bus vaišinama kareiviška koše ir arbata.

Dokumentų kopijos

LGGRTC direktoriaus pavaduotojas Eugenijus Peikštenis pasakojo, kad iki šiol Minaičiuose, kai vykdavo 1949 metų vasario 16-osios deklaracijos pasirašymo minėjimai, dažniausiai karo rekonstrukcijos klubų atstovai, persirengę partizanų vadų uniformomis, dalyvaudavo šventinėje rikiuotėje, prisistatydavo žmonėms.

Šiemet „partizanų vadai“ veiks pačiame bunkeryje, kad žmonės galėtų geriau suvokti aplinkybes, kokiomis buvo pasirašyta LLKS deklaracija. Šventės dalyviams bus įteiktos LLKS deklaracijos ir ranka rašytos Lietuvos partizano priesaikos kopijos.