Baltijos jūroje prieš Klaipėdos uosto vartus sunaikintas sprogmuo
Vo­kie­ti­jos ka­ro lai­vo FGS Bad Rap­pe­nau įgu­la is­to­ri­nių mi­nų pa­ieš­kos ir nu­kenks­mi­ni­mo ope­ra­ci­jos Bal­ti­jos jū­ro­je DEUS­QUA­DEX19–1/­BAL­TEX me­tu, į Klai­pė­dos vals­ty­bi­nį jū­rų uos­tą ve­dan­čia­me pa­grin­di­nia­me lai­vy­bos ke­ly­je su­nai­ki­no su­ras­tą sprog­me­nį.

„Jūros kelias į Lietuvą tiek sąjungininkams, tiek ir kiekvienam iš mūsų tapo dar saugesnis“ , – sakė Karinių jūrų pajėgų vadas flotilės admirolas Arūnas Mockus po to, kai vėlų balandžio 10 d. vakarą, istorinių minų paieškos ir nukenksminimo operacijos Baltijos jūroje DEUSQUADEX19–1/BALTEX metu, į Klaipėdos valstybinį jūrų uostą vedančiame pagrindiniame laivybos kelyje Vokietijos karo laivo įgula sunaikino surastą sprogmenį.

Sprogmuo buvo aptiktas 36 metrų gylyje 7,5 jūrmylių (10 km) į vakarus nuo Klaipėdos uosto vartų.

Jį surado Vokietijos karo laivo FGS Bad Rappenau įgula, atlikdama laivybos kelių povandeninės dalies žvalgybą. Radinį sunaikinti ėmėsi kitas operacijoje dalyvaujantis Vokietijos karo laivas FGS Weilheim.

Vokietijos karinio jūrų laivyno vadovaujama istorinių minų paieškos ir nukenksminimo operacija DEUSQUADEX 19–1/BALTEX Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje balandžio 8–10 d. vyko pirmą kartą. Prieš laivams atvykstant į Lietuvą tokia operacija vyko Latvijos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje.

Tradiciškai Lietuvoje kas treji metai jūroje vyksta ir NATO vadovaujama tarptautinė istorinių minų paieškos ir nukenksminimo operacija „Open Spirit“ (liet. „Atvira dvasia“), kurioje dalyvauja NATO šalių ir partnerių kariniai laivų. Šiemet išminavimo operacija „Open Spirit 2019“ vyks gegužės mėnesį Lietuvoje. Paskutinės tarptautinės išminavimo operacijos „Open Spirit 2016“, vykusios Lietuvos teritoriniuose vandenyse ir išskirtinėje ekonominėje zonoje metu buvo išžvalgytas 54 kvadratinių jūrmylių plotas, surasta 15 jūrinių minų, 3 torpedos ir 3 nuskendusių laivų liekanos.