Alytus liko be vicemerų
Šian­dien dau­gu­ma Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių pa­lai­kė par­eikš­tą ne­pa­si­ti­kė­ji­mą Aly­taus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jais Va­le Gi­bie­ne bei Taut­vy­du Ta­mu­le­vi­čiu­mi ir juos at­sta­ty­di­no iš uži­ma­mų par­ei­gų.

Už mero pavaduotojo T. Tamulevičiaus atleidimą iš 25 užsiregistravusių tarybos narių balsavo 15, 9 – prieš ir vienas biuletenis pripažintas negaliojančiu. Už mero pavaduotojos V. Gibienės atleidimą iš užimamų pareigų balsavo 14 tarybos narių, 10 – prieš ir vienas biuletenis pripažintas negaliojančiu.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos priimtuose sprendimuose numatyta, kad užimamų pareigų mero pavaduotojai netenka kitą dieną po šio sprendimo priėmimo.

Nepasitikėjimas nuo 2015 metų dirbusiais mero pavaduotojais pareikštas dėl to, kad tarybos nariai pasigedo konkrečių veiksmų ir rezultatų vicemerų kuruojamose veiklos srityse. Esą miesto švietimo įstaigų darbą destabilizavo vicemerės V. Gibienės veikla organizuojant šios srities pertvarką. Vicemerė kaltinama, kad pertvarka švietimo srityje vykdoma chaotiškai, be jokių aiškių tikslų ir tai kelia švietimo bendruomenės nepasitenkinimą.

Kitam vicemerui – T. Tamulevičiui tarybos nariai reiškė priekaištų dėl to, kad labai neprofesionaliai buvo pasirengta miesto viešojo transporto konkursui – paskelbus, jis buvo sustabdytas, o pakartotinai paskelbus, konkursą sustabdė teismas. Vicemerui priekaištauta, kad jis savo darbais nesugebėjo parodyti gebėjimų kuruoti jam pavestas sritis, nepateisino lūkesčių, daug energijos skirdavo abejotinos naudos projektų kūrimui.