Alytuje bus minimos Lietuvos karininko Antano Juozapavičiaus žūties metinės
Va­sa­rio 13 d. Aly­tu­je vyks pir­mo­jo Lie­tu­vos ka­ri­nin­ko žu­vu­sio už Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę An­ta­no Juo­za­pa­vi­čiaus žū­ties 100-ųjų me­ti­nių pa­mi­nė­ji­mui skir­ti ren­gi­niai.

Nepriklausomybės kovų dalyvis A. Juozapavičius žuvo 1919 metų vasario 13 dieną, Alytaus kautynių metu, sąjungininkams netikėtai palikus frontą ir pulkui traukiantis nuo Raudonosios armijos dalinių. Šiai dienai paminėti skirtuose renginiuose dalyvaus Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Jonas Vytautas Žukas, rikiuotėje stovės Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bataliono kariai, gros Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų orkestras.

Karininkas Antanas Juozapavičius 1918 m. lapkričio 24 d. buvo paskirtas krašto apsaugos ministro Augustino Voldemaro adjutantu. Vėliau paskirtas į Pirmąjį pėstininkų pulką, kuris 1918 m. gruodžio 18 d. perdislokuotas iš Vilniaus į Alytų. 1919 m. vasario 3 d., kai buvo atšauktas pulko vadas Jonas Galvydis-Bykauskas, karininkas Antanas Juozapavičius laikinai paskirtas pulko vadu.

Žuvusysis 1919 m. vasario 14 d. palaidotas Alytaus Šv. Liudviko bažnyčios šventoriuje. 1919 m. balandžio 28 d. iškilmingai perlaidotas Alytaus miesto kapinėse, prie Šv. Angelų sargų bažnyčios.