2020 metais Klaipėdoje vyks „Europiada“
Po 11 me­tų per­trau­kos 2020-ai­siais į Klai­pė­dą su­grįš Eu­ro­pos ša­lių tau­ti­nės kul­tū­ros fes­ti­va­lis „Eu­ro­pia­da“ – rug­sė­jo 13 die­ną į uos­ta­mies­tį at­vyks­ta „Eu­ro­pia­dos“ or­ga­ni­za­ci­nio ko­mi­te­to pre­zi­den­tas, ku­ris pa­si­ra­šys su­tar­tį su Klai­pė­dos mies­to sa­vi­val­dy­be, pra­ne­ša „Va­ka­rų eksp­re­sas“.

Klaipėdos miesto vicemeras Artūras Šulcas tikisi, kad į didelio masto reginį suvažiuos 5–6 tūkst. dalyvių iš visos Europos.

Pasak jo, 2009 metais, kai vyko „Europiada“, Klaipėdą aplankė daugiau nei 4 tūkst. dalyvių, t. y. 166 kolektyvai iš 24 valstybių.

Dienraštis primena, kad „Europeade“ pradininku laikomas Flamandų liaudies kultūros asociacijos įkūrėjas flamandas Monas De Clopperis, 1964 metais Antverpene, Belgijoje organizavęs pirmąjį festivalį, kuriame tuo metu dalyvavo flamandai, olandai, anglai, prancūzai, vokiečiai, taip pat emigrantai iš Ukrainos, Jugoslavijos ir Lenkijos. „Europeade“ siekia sureikšminti nedidelius šalių regionų miestus, todėl labai retai vyksta sostinėse.