„Smiltynės perkėla“: kas kelsis nemokamai, spręs nebe savivaldybės
„Smil­ty­nės per­kė­la“ pri­me­na, kad nuo sau­sio 1 d. pa­si­kei­tė ne­at­ly­gin­ti­no per­kė­li­mo į Kur­šių ne­ri­ją lei­di­mų iš­da­vi­mo tvar­ka. Spren­di­mą, kas tu­ri tei­sę ne­mo­ka­mai kel­tis, nuo šiol pri­ims ne­be Ne­rin­gos ir Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bės, bet Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja (LAKD). Tie­sa, kol ruo­šia­ma nau­ja in­for­ma­ci­nė sis­te­ma, no­rin­tys gau­ti lei­di­mus, kon­sul­tuo­tis dėl do­ku­men­tų pa­tei­ki­mo vis dar ga­li ir su sa­vi­val­dy­bė­mis.

Šiuos leidimus gali gauti tie asmenys, kurie yra deklaravę savo gyvenamąją vietą Neringoje ar Klaipėdos miesto dalyje – Smiltynėje, bei juridiniai asmenys, turintys Kuršių nerijoje registruotą buveinę. Taip pat neįgalieji, kurių automobilio registracijos liudijime yra specialios žymos SV ir SH, kitaip tariant, kai automobiliai pritaikyti neįgaliųjų vežimėliui arba turi įrengtą rankinį valdymą. Minėti leidimai išduodami ir tokioms įstaigoms kaip policijai, VSAT, ugniagesiams ir kt.

Sprendimą nuo šiol priims LAKD

Kam kompensuojamos kelionės keltais, anksčiau spręsdavo Neringos bei Klaipėdos savivaldybės, tačiau nuo naujų metų tvarka pasikeitė ir ši funkcija Vyriausybės sprendimu perduota Lietuvos automobilių kelių direkcijai.

„Iki šiol „Smiltynės perkėla“ duomenis apie asmenis ir transporto priemones, kuriems yra suteikta teisė keltis nemokamai, gaudavo iš savivaldybių. Remiantis jais, pagamindavome ir išduodavome leidimus, tačiau patį sprendimą, kam valstybė kompensuos perkėlimą, priimdavo savivaldybė. Iš esmės, procesas išliko toks pat, tik nuo Naujųjų sąrašus jau pateikia LAKD. Norime pabrėžti, kad pasikeitusi tvarka palies tik naujai besikreipiančius dėl leidimų. Juos turintiems, nieko daryti nereikia, jų leidimai galioja. Tikimės, kad procesas bus sklandus ir klientai nepatogumų nepajus“, – sako „Smiltynės perkėlos“ Pardavimų ir klientų aptarnavimo direktorė Inga Valutienė.

Taigi, fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys gauti minėtą leidimą, turi kreiptis į Lietuvos automobilių kelių direkciją. Visus dokumentus galima siųsti el. paštu lakd@lakd.lt. Vis dėlto, kad procesas būtų kuo sklandesnis, kurį laiką ir toliau bus galima konsultuotis su savivaldybėmis.

Primename, kad šie leidimai iki šiol buvo atnaujinami visiems kas dvejus metus. Paskutinį kartą tai padaryta praėjusių metų pavasarį. Tuomet Neringos gyventojams jų buvo išduota 4605, o Smiltynės – 100. Iki metų galo papildomai išduoti dar 379 leidimai fiziniams asmenims, juridiniams – 1819, 1160 – įstaigoms bei 38 – neįgaliesiems.